Heeft u een technische vraag?

Heeft u een technische vraag?

Voorwaarden

Artikel 1 Definities

CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem en/of USB-stick voor Internet Onderweg) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het IS/RA-punt om de Klant in staat te stellen om ServicePlus af te nemen.

ServicePlus Dienstbeschrijving: de beschrijving van de inhoud van ServicePlus zoals die wordt gepubliceerd via de website van XS4ALL.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 ServicePlus wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een IS/RA-punt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. ServicePlus wordt enkel aangeboden op Internet van XS4ALL (XS4ALL Only). Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE en USB-stick voor Internet Onderweg) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

2.2 De overeenkomst tot het leveren van ServicePlus bevestigen wij met een brief of e-mail.

2.3 XS4ALL is voor de levering van ServicePlus afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om ServicePlus aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van ServicePlus te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van een (1) maand.

2.4 Bij een eventueel conflict tussen de ServicePlus voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan de ServicePlus voorwaarden voor.

2.5 De dienst ServicePlus heeft als doel om de klant in staat te stellen 'normaal' te kunnen blijven internetten, mailen en bellen (als VoIP wordt afgenomen). XS4ALL houdt zich het recht voor om bepaald type internetverkeer (bijvoorbeeld 'Peer to Peer' en nieuwsgroepen) te blokkeren.

Artikel 3 Het in dienst stellen van ServicePlus

3.1 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om ServicePlus aan de Klant te leveren is XS4ALL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Voorzieningen

4.1 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door XS4ALL mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

Artikel 5 Beheer van het systeem

5.1 Het onderhoud aan ServicePlus wordt gedaan door of vanwege XS4ALL. Ten behoeve van onderhoud kan XS4ALL tijdelijk (een deel van) de ServicePlus dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. XS4ALL zal dit tot het minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

5.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.

5.3 De technische eigenschappen van ServicePlus, Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege XS4ALL worden gewijzigd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1 Om gebruik te maken van ServicePlus dient de Klant tenminste:

  • te beschikken over Internet van XS4ALL (type XS4ALL Only);
  • te beschikken over een IS/RA-punt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;
  • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk en Mobiele netwerk van KPN;
  • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

6.2 De Klant zal aan XS4ALL desverlangd de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van ServicePlus, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

6.3 Bij verlies of diefstal van de apparatuur dan wel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal dan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van ServicePlus vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus.

6.4 De Klant is gehouden om geen oneigenlijk gebruik van ServicePlus te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend - begrepen:

  • Ieder gebruik van ServicePlus buiten de specificaties die zijn opgenomen in de Dienstbeschrijving.
  • Een disproportioneel verbruik van dataverkeer. Hierop is de Internet Onderweg Fair Use Policy van toepassing.
  • Het gebruik van ServicePlus op een zodanig wijze dat daardoor het (overige) telecommunicatieverkeer op het netwerk XS4ALL danwel van de Netwerkpartner wordt geschaad.
  • Het openstellen van het ServicePlus aan derden.

Bij oneigelijk gebruik is XS4ALL gerechtigd om de extra gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. Tevens kan XS4ALL de overeenkomst per direct beëindigen.

Artikel 7 CPE

7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) afneemt inclusief een bruikleen CPE en een USB-stick voor Internet Onderweg.

7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE en USB-stick voor Internet Onderweg in bruikleen.

7.3 Bij defecten in de CPE en/of USB-stick die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen 4 uur (streeftijd) (binnen de werkuren van 8 uur t/m 23 uur van maandag t/m zondag (de klant kan het defect/de storing melden tijdens de openingstijden van de helpdesk)), kosteloos een nieuwe CPE en/of USB-stick voor Internet Onderweg in bruikleen.

7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE dient de Klant de defecte CPE en/of USB-stick aan de monteur danwel via post te retourneren aan BNS Data Logistics (T.a.v. Afdeling Retouren; Antwoordnummer 42; 4100 VP Vianen (Utrecht)), verpakt in een breukvrije verpakking, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE en/of USB-stick blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten en geleden schaden.

Artikel 8 Opzeggen ServicePlus bij ontbreken Internet Onderweg ontvangst

8.1 De Klant dient binnen 30 dagen na het ontvangen van de ServicePlus bestelling te controleren of hij Internet Onderweg bereik heeft met de USB- stick. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de Klant contact opnemen met XS4ALL. XS4ALL zal dan het contract van de Klant annuleren. Na deze periode kunt de Klant zich hier niet meer op beroepen.Klantenservice

Niet gevonden? Neem contact met ons op

Klantenservice

Werkdagen 8:00 - 20:00 uur.
Zaterdag 10:00 - 17:00 uur

Technische ondersteuning

Dagelijks 8:00 - 22:00 uur

Internetvraagbaak
Voor al uw internet vragen

Dagelijks 8:00 - 22:00