Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Vragen mag altijd, hier vindt u antwoorden

Active Server Pages (ASP)

Probeer, bij problemen, op internet oplossingen te vinden. Onderaan deze pagina zijn links opgenomen die u daarbij kunnen helpen. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Het benaderen van een database vanuit een ASP-script gaat via ODBC of OLEDB. Koppelingen via een Data Source Name (DSN) zijn niet mogelijk.

Let op: Zorg er altijd voor dat de database-connectie na gebruik weer gesloten wordt. Als u database-connecties niet sluit, raakt op een gegeven moment het geheugen vol. ASP werkt dan tijdelijk niet meer op uw website.

Hieronder vindt u voorbeelden van database-koppelingen voor MS SQL en MS Access.

Voorbeeld van een ASP-script voor uw MS SQL database:

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dblink = "Provider=SQLOLEDB;User ID=username;password=*******;"
dblink = dblink & "Initial Catalog=databasenaam;Data" & _
" Source=username.mssqlservers.xs4all.nl,1433;"
dblink = dblink & "Network Library=dbmssocn;"
Conn.open dblink
Set oRS = Conn.Execute("SELECT * FROM tabel")
'bewerken database
Set oRS = nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing


De loginnaam en het wachtwoord waarmee u toegang krijgt tot de MS SQL-server zijn anders dan loginnaam en wachtwoord waarmee u uw website beheert.

Voorbeeld van een ASP-script voor uw MS Access database:

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
dblink="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="
dblink=dblink&Server.Mappath("/_private/naamdatabase.mdb")
Conn.open dblink
Set oRS = Conn.Execute("SELECT * FROM tabel")
'bewerken database
Set oRS = nothing
Conn.Close


De access database moet in de directory /_private/ staan. De reden hiervoor is dat de database dan beveiligd is tegen downloaden door derden. Alleen uw scripts kunnen dan gebruik maken van de database..

Links die kunnen helpen bij het oplossen van ASP problemen:

Windows

Andere sites