Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XS4ALL INTERNET B.V.

Hoofdstuk 1 - Algemeen
Hoofdstuk 2 - Aanvullende voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van XS4ALL Internet bv voldoen aan het Referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Genoemd referentiemodel is tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Definities

1.1 Account: de gebruikersnaam (namen) en het wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem;

1.2 Accountgegevens : gegevens betreffende de Klant die XS4ALL verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede - indien van toepassing en voor zover mogelijk - telefoonnummers, bankrekeningnummers;

1.3 Beheeraccount: de (hoofd)gebruikersnaam van de Klant waarmee de Klant administratieve handelingen kan verrichten in het Service Centre van XS4ALL;

1.4 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst;

1.6 Geschillencommissie: de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, Borderwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze onafhankelijke geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (zie www.degeschillencommissie.nl)

1.7 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie XS4ALL een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie XS4ALL een aanbieding doet;

1.8 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen XS4ALL en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.9 Schijfruimte : geheugenruimte die XS4ALL in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking stelt;

1.10 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur van XS4ALL waarmee XS4ALL de Klant toegang tot het internet verleent;

1.11 Verkeersgegevens: gegevens omtrent het communicatiegedrag van de Klant die de Klant genereert op het Systeem;

1.12 XS4ALL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XS4ALL Internet bv., statutair gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van XS4ALL en de Klant.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door XS4ALL uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt XS4ALL niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover XS4ALL een order van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt. Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die termijn de offerte accepteert, heeft XS4ALL het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.

3.2 In het geval van een op afstand gesloten Overeenkomst heeft de Consument Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden door dit binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch aan XS4ALL mede te delen. De Klant is alsdan geen vergoeding aan XS4ALL verschuldigd. Dit herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten of -diensten.

3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

3.4 Na afloop van de overeengekomen termijn wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten.

3.5 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden opgezegd.

3.6 XS4ALL stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 XS4ALL heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 30 dagen in werking zullen treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, heeft de Klant het recht om binnen de genoemde 30 dagen na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing in werking treedt.

4.2 XS4ALL heeft met name het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het Account, in de IP-adressen en E-mailadressen. XS4ALL zal de Klant in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Klant nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen.

4.3 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel danwel een voor de branche relevante rechterlijke uitspraak XS4ALL noodzaakt tot het aanpassen van haar Voorwaarden, de Overeenkomst, de Dienst [en/of de tarieven], kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst op te zeggen.

4.4 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 5 Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst

5.1 De Klant draagt zorg voor de voor het gebruik van de Dienst noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. XS4ALL is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst door de klant of door het gebruik van de aangesloten apparatuur, zal de Klant aan de door XS4ALL te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van XS4ALL noodzakelijk is, kan XS4ALL de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

5.2 De Klant is gebonden aan de overeengekomen Schijfruimte. Bij overschrijding heeft XS4ALL het recht om, nadat de Klant is gewaarschuwd, informatie van de Klant te verwijderen, zulks ten behoeve van het goed functioneren van de Dienst.

5.3 De Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Klant geen wettelijke regels overtreden.

5.4 De Klant is verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

5.5 Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de Schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

5.6 In het Veiligheidsbeleid, zoals gepubliceerd op XS4ALL's website, is omschreven wat XS4ALL onder internetmisbruik verstaat. Tevens zijn daar de consequenties voor de Klant van door XS4ALL geconstateerd internetmisbruik omschreven.

5.7 Het is de Klant niet toegestaan zonder toestemming van XS4ALL zijn Account te gebruiken om een internetcafé, belhuis of een soortgelijke onderneming te exploiteren.

5.8 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de Klant heeft XS4ALL het recht zonder nadere aankondiging de Dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen. De Klant is alsdan gehouden de instructies van XS4ALL op te volgen. XS4ALL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Klant of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van de Dienst op grond van geconstateerd of vermoed internetmisbruik.

5.9 Behoudens toestemming van XS4ALL is het de klant niet toegestaan zijn Account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven. De Klant staat jegens XS4ALL in voor al het gebruik dat - al dan niet met zijn toestemming - van zijn Account wordt gemaakt.

5.10 Om internetmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen, stelt XS4ALL online virus- en spamfilters aan de Klant ter beschikking en heeft XS4ALL voorts het recht virusfilters aan te zetten. XS4ALL zal zich inspannen om alle spam-berichten te filteren uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten. XS4ALL kan er echter niet voor instaan dat alle spam-berichten zullen worden verwijderd uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten en evenmin voor het feit dat abusievelijk geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spam-berichten behoren. Tevens heeft XS4ALL het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om haar netwerk, overige XS4ALL-klanten, het internet en derden tegen andere vormen van misbruik te beschermen.

Artikel 6 Beschikbaarheid Dienst

6.1 XS4ALL is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als XS4ALL op enig moment beslist. XS4ALL behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren.

6.2 XS4ALL spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. XS4ALL kan echter in dit opzicht geen garanties geven. Onder meer door technische storingen kan XS4ALL geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. Indien en voor zover onbelemmerde toegang voor de Klant van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen.

6.3 XS4ALL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door XS4ALL te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het Systeem en/of de Dienst. XS4ALL zal de Klant tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij dit zo spoedig mogelijk achteraf doen.

Artikel 7 Vergoedingen

7.1 XS4ALL zal voor de Dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door XS4ALL vastgestelde tarieven, onder meer gepubliceerd op XS4ALL's website.

7.2 Die vergoedingen kunnen bestaan uit éénmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde vaste bedragen en periodiek verschuldigde variabele (gebruiksafhankelijke) bedragen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen inclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

7.3 Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen is de administratie van XS4ALL doorslaggevend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 8 Betaling

8.1 De aan XS4ALL verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. XS4ALL zendt de Klant daartoe (elektronische) facturen. De Klant is verplicht om de facturen van XS4ALL binnen de gestelde termijn te betalen. Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Klant, niet zijnde een Consument, heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens XS4ALL op te schorten danwel vorderingen te verrekenen.

8.2 Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. XS4ALL zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Dat geldt ook indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt.

8.3 De Klant is vanaf datum verzuim over alle bedragen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Daarnaast is de Klant verplicht XS4ALL alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

8.4 Indien op enig moment bij XS4ALL gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft XS4ALL het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de Klant te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van XS4ALL aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van de door XS4ALL in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum bij XS4ALL kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien XS4ALL door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan XS4ALL niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden worden ook maar niet uitsluitend gerekend: stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen. In geval van overmacht vervalt de verplichting van XS4ALL tot nakoming van de Overeenkomst. XS4ALL is dan geen schadevergoeding verschuldigd. XS4ALL is gehouden om aan uitsluitend een Consument-Klant een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.

9.3 Indien de overmachttoestand langer dan twee weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. De Klant heeft ingeval van overmacht van XS4ALL geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 Verzuim en ontbinding

10.1 Bij verzuim van de Klant of in een van de in artikel 10.4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van XS4ALL op de Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is XS4ALL bevoegd tot opschorting van de levering (buitengebruikstelling) van de Dienst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van XS4ALL op grond van de wet of de Overeenkomst.

10.2 In geval van verzuim van de Klant zal XS4ALL de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door XS4ALL gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de Klant kosten verschuldigd.

10.3 Zowel XS4ALL als de Klant kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.

10.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, alsmede in geval de Klant handelingsonbekwaam is of wordt, onder bewind wordt gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij XS4ALL binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering door XS4ALL van de Overeenkomst (storingen in het functioneren van de Dienst) dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk of elektronisch of telefonisch bij XS4ALL te worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de Klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De Klant zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door XS4ALL in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Dienst en daarmee samenhangende factoren. Indien de Klant niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.

11.2 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in een Dienst zal XS4ALL zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk weg te nemen teneinde het volledig gebruik van de Dienst door de Klant mogelijk te maken. Voor zover mogelijk zal XS4ALL de Klant informeren over de termijn waarbinnen het herstel zal kunnen plaatsvinden.

11.3 Terzake van de klachtafhandeling heeft XS4ALL een klachtenbeleid dat is gepubliceerd op XS4ALL's website.

11.4 Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van XS4ALL. XS4ALL kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de Klant.

11.5 Door voldoening aan de in dit artikel alsmede in artikel 8.5 opgenomen verplichtingen is XS4ALL jegens de Klant volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid XS4ALL

12.1 XS4ALL is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door XS4ALL van de Overeenkomst c.q. het gebruik door de Klant van de Dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name wordt onder gevolgschade ook verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het internet bij XS4ALL of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op het Systeem, handelingen van andere Klanten of overige internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedures, Account en E-mailadres.

12.2 In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van XS4ALL tegenover niet-Consumenten, te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de Klant aan XS4ALL betaalde vergoedingen exclusief btw, zulks met een maximum van EUR 10.000,-- per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

12.3 XS4ALL is tegenover de Klant per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan XS4ALL verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is XS4ALL tegenover één en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan XS4ALL verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).

12.4 Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van XS4ALL op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet.

12.5 Voorts zal XS4ALL geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van XS4ALL danwel haar personeel.

12.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan XS4ALL te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van XS4ALL is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Vrijwaring door Klant

13.1 De Klant vrijwaart XS4ALL tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op XS4ALL zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van de Dienst is gemaakt, dan wel de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 De Klant is zowel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst alsook ten behoeve van de facturering verplicht XS4ALL de juiste persoons- of bedrijfsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers te verstrekken. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan XS4ALL schriftelijk danwel elektronisch te worden doorgegeven. De Klant staat er jegens XS4ALL voor in dat deze gegevens juist zijn.

14.2 XS4ALL bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is het privacy statement van XS4ALL, zoals gepubliceerd op XS4ALL's website, van toepassing.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

15.1 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te verkrijgen tot het Systeem, het Systeem te gebruiken en in dat kader eveneens gebruik te maken van de documentatie en programmatuur. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake blijven berusten bij XS4ALL en/of de toeleveranciers van XS4ALL. Het is de Klant niet toegestaan de documentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en backup-doeleinden.

15.2 Bij het maken van kopieën zal de Klant alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd laten. Indien derden met betrekking tot de Dienst rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient de Klant deze terstond van de rechten van XS4ALL op de hoogte te stellen alsmede XS4ALL daarover in te lichten. Uitsluitend XS4ALL is alsdan gerechtigd in deze kwestie op te treden. De Klant zal XS4ALL ter zake zijn medewerking verlenen. Indien en voor zover XS4ALL rechten van anderen geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of anderszins die door Klant aan XS4ALL voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt, zal de Klant XS4ALL voor alle schade die ter zake mocht ontstaan vrijwaren.

Artikel 16 Verhuizing

16.1 Indien de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres aan XS4ALL mede te delen. De Klant kan zijn aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de aansluiting niet realiseerbaar is. Uitsluitend de Consument-Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

16.2 XS4ALL stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de nieuwe aansluiting op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is XS4ALL niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de aansluiting vastgesteld.

16.3 De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen als bedoeld in artikel 7 en de kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting, te betalen. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting worden bekend gemaakt op de website van XS4ALL.

Artikel 17 Contractsovername

17.1 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van XS4ALL. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

17.2 XS4ALL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

Artikel 18 Verjaringstermijn

18.1 Voor de Klant, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op deze Voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen tussen de Consument-Klant en XS4ALL over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Consument-Klant als door XS4ALL aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.

19.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument-Klant zijn klacht eerst bij XS4ALL heeft ingediend.

19.4 Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

19.5 Indien de Consument-Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is XS4ALL aan deze keuze gebonden. Indien XS4ALL een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet XS4ALL de Consument- verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of de Consument-Klant daarmee akkoord gaat. XS4ALL dient bij dit verzoek te vermelden dat XS4ALL zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken.

19.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

19.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten. XS4ALL Internet bv

Bezoekadres: Teleport Boulevard 121 1043 EJ Amsterdam

Postadres: Postbus 1848 1000 BV Amsterdam

Hoofdstuk 2: Aanvullende voorwaarden

De aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de betreffende Dienst door de Consument-Klant wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de aanvullende voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden leidend.

a. AANVULLENDE VOORWAARDEN INTERNET VAN XS4ALL

Artikel 1 Definities

Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedbanddienstverlening;

CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het netwerkaansluitpunt om de Klant in staat te stellen om Internet van XS4ALL af te nemen.

Dienstbeschrijving: de dienstbeschrijving van Internet van XS4ALL zoals deze op XS4ALL’s website te vinden is;

Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Internet van XS4ALL

Netwerkleverancier: de leverancier van het netwerk waarover de dienst Internet van XS4ALL wordt geleverd;

Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie;

Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

Voorzieningen: onderdelen van het Telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door de Netwerkleverancier ten behoeve van Internet van XS4ALL worden gebruikt;

Internet van XS4ALL: de dienst van XS4ALL die een rechtstreekse toegang biedt tot het internet, gebaseerd op een Aansluiting.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Internet van XS4ALL wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een Netwerkaansluitpunt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze aanvullende voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

Artikel 3 Het in dienst stellen van Internet van XS4ALL

3.1 Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om Internet van XS4ALL aan de Klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om (de gekozen abonnementsvorm van) Internet van XS4ALL aan de Klant te leveren, zal XS4ALL gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Voorzieningen

4.1 De Klant dient er voor zorg te dragen dat er een Netwerkaansluitpunt en Telecommunicatienetwerk aanwezig is op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen.

4.2 De Voorzieningen op een overeengekomen locatie zijn niet in eigendom van XS4ALL en vallen buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL.

4.3 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door XS4ALL mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

Artikel 5 Beheer van het systeem

5.1 Het onderhoud aan Internet van XS4ALL wordt gedaan door of vanwege XS4ALL. Ten behoeve van onderhoud kan XS4ALL tijdelijk (een deel van) de Internet van XS4ALL dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. XS4ALL zal dit tot een minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

5.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.

5.3 De technische eigenschappen van Internet van XS4ALL of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege XS4ALL worden gewijzigd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1 Om gebruik te maken van Internet van XS4ALL dient de Klant tenminste:

 • te beschikken over een Netwerkaansluitpunt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;
 • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk;
 • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

6.2 De Klant zal aan XS4ALL desverlangd de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van Internet van XS4ALL, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

Artikel 7 CPE

7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL afneemt inclusief een bruikleen CPE.

7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE in bruikleen.

7.3 Bij defecten in de CPE die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen redelijke termijn, kosteloos een nieuwe CPE. De Klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE conform de regeling voorzien in artikel 7.3 dient de Klant binnen 1 week de defecte CPE aan XS4ALL, op eigen kosten, verpakt in een breukvrije verpakking, te retourneren, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten.

7.5 Bij het einde van de overeenkomst dient de Klant de door XS4ALL ter beschikking gestelde apparatuur terug te zenden naar XS4ALL indien XS4ALL hierom verzoekt. XS4ALL is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor niet teruggezonden apparatuur en tevens voor de vervanging van gestolen, beschadigde of defecte apparatuur.

b. AANVULLENDE VOORWAARDEN BELLEN

Artikel 1: Definities

Aansluiting: de internetverbinding die het mogelijk maakt om gebruik te maken van Bellen;

Bellen: De digitale telefonie dienst van XS4ALL gebaseerd op VoIP techniek

Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker, ook die in het kader van een Multi-Internet-aansluiting gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de onderhavige aanvullende Bellen-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van XS4ALL. In het vervolg van deze aanvullende voorwaarden is onder de Klant tevens de eindgebruiker begrepen.

Multi-Internetaansluiting: een overeenkomst met een zakelijke klant voor meerdere internet aansluitingen voor verschillende eindgebruikers.

Nummerportabiliteit: De mogelijkheid voor een abonnee om zijn telefoonnummer te behouden als hij van de ene telefonie-aanbieder overstapt naar een andere.

Randapparatuur: apparatuur in eigendom van de Klant, die bestemd is om rechtstreeks of indirect op een modem aangesloten te worden, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie. VoIP: "Voice over IP" waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren.

Artikel 2: Algemeen/totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen komt tot stand op het moment dat de Klant via het Service Centre van XS4ALL met gebruik van zijn login-gegevens de dienst heeft geactiveerd.

2.2 Voor de totstandkoming van de overeenkomst is vereist dat de Klant reeds een andere overeenkomst, bijvoorbeeld Pack, met XS4ALL heeft gesloten.

2.3 Indien de Klant uitsluitend een domeinnaam door XS4ALL heeft laten registreren, bestaat de mogelijkheid de Bellen-dienst af te nemen niet.

Artikel 3 Verplichtingen van XS4ALL: wat kan en wat kan niet, telefoonnummers

3.1 Alle randapparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van Bellen nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van Bellen worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL.

3.2 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan XS4ALL daartoe verplicht, heeft XS4ALL het recht aan de Klant toegekende telefoonnummers te wijzigen.

3.3 Het nationaal noodnummer 112 is aankiesbaar en verbindt te allen tijde door met de Nederlandse alarmcentrale. Indien u zich in het buitenland bevindt, dient u via een lokale telefoonaansluiting het aldaar geldende noodnummer te bellen.

3.4 XS4ALL neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of nummerinformatiedienst, tenzij XS4ALL daartoe is verplicht op grond van wet- of regelgeving.

3.5 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan XS4ALL daartoe verplicht, heeft XS4ALL het recht aan de Klant toegekende telefoonnummers te wijzigen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant

4.1 Het is de Klant toegestaan om aan hem uitgegeven Bellen-accounts - om niet - ter beschikking te stellen van een (familielid en/of) huisgenoot, met dien verstande dat de Klant, dus uitdrukkelijk ook in voorkomende gevallen de eindgebruiker, contractspartij van XS4ALL blijft en onverminderd verantwoordelijk is voor het gebruik van de accounts, gebruikersnaam en wachtwoord, ook indien dit gebruik zonder de toestemming van de Klant geschiedt.

4.2 Klanten met een XS4ALL Bellen-account kunnen onderling gratis bellen. Het gratis gebruik is gebaseerd op het redelijk gebruik door de Klant en/of de redelijke belasting van de systemen van XS4ALL. De Klant zal zich onthouden van overmatig gebruik. XS4ALL is gerechtigd zonder nadere aankondiging het gebruik te beperken danwel de kosten ter grootte van de overschrijding bij de Klant in rekening te brengen.

4.3 Voor klanten met een XS4ALL Bellen Onbeperkt Benelux abonnement geldt de volgende Fair Use Policy:

 1. Met Bellen Onbeperkt Benelux is het u niet toegestaan om excessief gebruik te maken van het abonnement en meer te bellen dan 5 keer het gemiddelde verbruik van alle gebruikers gemiddeld genomen op deze dienst.
 2. Indien u geen normaal gebruik maakt van Bellen Onbeperkt Benelux (zie 1) zal XS4ALL u hierover informeren en verzoeken het gebruik aan te passen. Indien u ondanks onze verzoeken geen normaal gebruik maakt van het abonnement, heeft XS4ALL het recht het abonnement te beëindigen.
 3. Deze Fair Use Policy Bellen Onbeperkt Benelux is van toepassing op alle Bellen Onbeperkt Benelux abonnementen afgesloten of verlengd na 1 oktober 2013

4.4 Bij verlies of diefstal van de randapparatuur danwel de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Bellen, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. XS4ALL zal alsdan de levering van de dienst opschorten (tijdelijk buiten gebruik stellen). De Klant is de gebruiksvergoedingen voor Bellen verschuldigd tot aan het moment waarop de buitengebruikstelling plaatsvindt. Bij buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting op het netwerk op grond van verlies of diefstal zijn alle kosten die hiermee verband houden voor rekening van de Klant. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Bellen.

4.5 Bij gebruik van Bellen in het kader van Multi-Internet blijft degene die met XS4ALL het Multi-Internet-abonnement heeft gesloten, onverkort aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit hoofde van de door de eindgebruiker met XS4ALL te sluiten overeenkomsten terzake van Bellen voor de eindgebruiker zullen ontstaan. De Klant (hoofdcontractant) staat er jegens XS4ALL voor in dat de eindgebruiker diens verplichtingen nakomt.

Artikel 5: Diensten van derden

5.1 XS4ALL stelt ten behoeve van Bellen software ter beschikking, welke via de website kan worden gedownload. De Klant dient alsdan met de softwareleverancier een sublicentie-overeenkomst te sluiten en de licentievoorwaarden uitdrukkelijk te accepteren. Indien de Klant software van derden gaat gebruiken ten behoeve van Bellen, wordt met die door de Klant gekozen softwareleverancier een separate licentieovereenkomst gesloten.

5.2 XS4ALL is voor enig functioneren van de software niet aansprakelijk.

Artikel 6: Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van twee weken. Dit geldt expliciet ook voor de Bellen-accounts waarop een geporteerd telefoonnummer van toepassing is.De Klant kan de overeenkomst daarna op ieder moment beëindigen door het Bellen-account via het Service Centre van XS4ALL te beëindigen.

6.2 De overeenkomst tot het leveren van Bellen is gekoppeld aan de duur van enig andere overeenkomst die de Klant met XS4ALL heeft gesloten. Indien die andere overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, brengt zulks tevens de beëindiging van Bellen met zich mee. Bij gebruik van Bellen in het kader van Multi-Internet geldt dat indien die andere overeenkomst door de Klant, niet zijnde de eindgebruiker, wordt beëindigd, dat eveneens de beëindiging van Bellen met zich mee brengt door de eindgebruiker.

6.3 Indien de Klant gedurende drie maanden geen gebruik maakt van gratis uitgegeven telefoonnummers behoudt XS4ALL zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen en de betreffende telefoonnummers aan derden uit te geven.

Artikel 7: Betaling

7.1 De Klant betaalt de Bellen-vergoeding op dezelfde wijze als het abonnement op de dienst op grond waarvan Bellen is aangevraagd wordt betaald.

7.2 De Klant betaalt abonnementsgelden voor Bellen, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Bellen-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

7.3 De Klant betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Eventueel opgebouwde beltegoeden behorend bij een Bellen-account zijn niet overdraagbaar aan andere accounts of aan derden. Openstaande beltegoeden komen bij beëindiging van het Bellen-account te vervallen en worden niet gerestitueerd.

7.5 XS4ALL behoudt zich het recht voor betaling middels automatische incasso danwel vooruitbetaling van het beltegoed te verlangen.

c. AANVULLENDE VOORWAARDEN TELEVISIE

Artikel 1 Definities

Digitale tv-ontvanger: een elektronisch apparaat dat een televisie verbindt met externe bronnen (zoals een ethernetverbinding of telefoonlijn) en het signaal decodeert zodat het op de aangesloten televisie te zien is, ook wel een Settop box (STB) genoemd.

Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker, ook die in het kader van een Multi-Internet-aansluiting gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de onderhavige aanvullende Televisie-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van XS4ALL. In het vervolg van deze aanvullende voorwaarden is onder de Klant tevens de eindgebruiker begrepen.

Artikel 2 Algemeen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Voor de totstandkoming van de overeenkomst is vereist dat de Klant tevens een overeenkomst voor Internet met XS4ALL heeft gesloten.

2.2 Het gebruiken van Televisiediensten van XS4ALL over een internetverbinding kan leiden tot een lager rendement op de internetverbinding tijdens gelijkmatig gebruik.

Artikel 3 Betaling

3.1 De Klant betaalt de Televisie-vergoeding op dezelfde wijze als het abonnement op de dienst op grond waarvan Televisie is aangevraagd wordt betaald.

3.2 De Klant betaalt abonnementsgelden voor Televisie, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Televisie-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

3.3 De Klant betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Digitale tv-ontvanger, afstandbediening en draadloze verbindingset

4.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Televisie van XS4ALL afneemt inclusief een Digitale tv-ontvanger al dan niet in bruikleen.

4.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant in bruikleen of tegen betaling de apparatuur (waaronder: een Digitale tv ontvanger, afstandbediening en eventueel een draadloze verbindingset).

4.3 Bij defecten in de apparatuur die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen redelijke termijn, kosteloos nieuwe apparatuur. De Klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4.4 Na ontvangst van de nieuwe apparatuur conform de regeling voorzien in artikel 4.3 dient de Klant binnen één (1) week de defecte apparatuur aan XS4ALL op eigen kosten, verpakt in de originele onbeschadigde verpakking, te retourneren, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte apparatuur blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten.

4.5 Ingeval van in bruikleen verstrekte apparatuur dient de Klant bij het einde van de Overeenkomst, of in alle andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, de door XS4ALL in bruikleen verstrekte apparatuur inclusief bijbehorende materialen in ongeschonden staat binnen twee (2) weken retourneren op de door XS4ALL aangegeven wijze.

4.6 Als de Klant de in bruikleen verstrekte apparatuur niet tijdig en compleet retourneert op de wijze als bepaald in artikel 4.5, is de Klant de aankoopwaarde van de in bruikleen verstrekte apparatuur verschuldigd, welke is vastgesteld op een bedrag, zoals vermeld op de website van XS4ALL.

d. AANVULLENDE VOORWAARDEN MOBIEL INTERNET

Artikel 1 Verplichtingen van de Klant

1.1 Bij verlies of diefstal van de apparatuur danwel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Mobiel Internet, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal alsdan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buiten gebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van Mobiel Internet vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Mobiel Internet.

Artikel 2 XS4ALL diensten

2.1 XS4ALL is voor de levering van Mobiel Internet afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om de Mobiel Internet-dienst aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van Mobiel Internet te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.

Artikel 3 Ter beschikking gestelde apparatuur

3.1 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL in bruikleen of tegen betaling de Klant de apparatuur. De door XS4ALL aan de Klant in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur, hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, de XS4ALL-insteekkaart of USB-stick, blijft eigendom van XS4ALL. XS4ALL heeft het recht om de door XS4ALL in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur te allen tijde te vervangen. Bij het einde van de overeenkomst dient de Klant de door XS4ALL in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur terug te zenden naar XS4ALL indien XS4ALL hierom verzoekt. XS4ALL is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor niet teruggezonden in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur en tevens voor de vervanging van gestolen, beschadigde of defecte in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 4 Diversen

In het geval de Klant niet langer gebruik kan maken van Mobiel Internet vanwege het vervangen van de eigen apparatuur, welke apparatuur de door XS4ALL geleverde apparatuur niet ondersteunt, kan XS4ALL indien mogelijk aan de Klant een alternatief bieden in de vorm van een andere insteekkaart danwel USB stick.

e. AANVULLENDE VOORWAARDEN BUSINESS DSL

Artikel 1 definities

1.1 Aansluiting: de aansluiting van het netwerkaansluitpunt van de Klant op Business DSL.

1.2 CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (router en/of modem) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het netwerkaansluitpunt om de Klant in staat te stellen om Business DSL af te nemen.

1.3 Defect: ieder gebrek in de CPE dat een normaal productiegebruik van Business DSL door de Klant in de weg staat.

1.4 Business DSL Dienstbeschrijving: de beschrijving van de inhoud van de XS4ALL Dienst Business DSL zoals die wordt gepubliceerd via de zakelijke diensten-pagina(s) van XS4ALL’s website met als laatst bekende url http://www.xs4all.nl/klant/helpdesk/bdsl/dienstbeschrijving/

1.5 Business DSL: een breedband internetdienst van XS4ALL gebaseerd op de xDSL-techniek die uitgaat van het internet protocol, zoals die is beschreven in de Business DSL dienstbeschrijving.

1.6 KPN: KPN bv en haar rechtsopvolgers.

1.7 Netwerkaansluitpunt: het eindpunt van het vaste telecommunicatienetwerk van de telecommunicatieprovider van de Klant waarop de aansluiting dient te worden gerealiseerd.

1.8 Netwerkpartner: een aanbieder van telecommunicatiediensten die aan XS4ALL een wholesale datatransportdienst levert op basis waarvan XS4ALL aan de Klant Business DSL kan leveren.

1.9 Telecommunicatienetwerk: het geheel van de apparatuur en andere technische middelen die overdracht, en, waar van toepassing, routering van signalen tussen netwerkaansluitpunten, via kabels of radiogolven met gebruikmaking van optische- of elektromagnetische middelen mogelijk maken.

1.10 xDSL: ((a)symmetric) digital subscriber line: een techniek die het mogelijk maakt om met een hoge bandbreedte elektronische data te transporteren via reguliere (koperen) telecommunicatiekabels.

1.11 Zakelijke Dienstensite: de zakelijke dienstenpagina(s) op http://www.xs4all.nl/zakelijk/

Artikel 2 - Algemene Bepalingen

2.1 De Business DSL-voorwaarden zijn, tezamen met de algemene voorwaarden en de Business DSL-dienstbeschrijving, van toepassing op iedere aanbieding door XS4ALL voor Business DSL, en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen een Klant en XS4ALL voor de levering van Business DSL.

2.2 Iedere overeenkomst is volledig beschreven in de navolgende documenten: het ondertekende aanvraagformulier van de Klant, de Business DSL-dienstbeschrijving, de algemene voorwaarden en de Business DSL voorwaarden.

2.3 Bij een eventueel conflict tussen de Business DSL-voorwaarden en de algemene voorwaarden, prevaleren de Business DSL-voorwaarden.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst betreffende de afname van Business DSL door de Klant komt tot stand op het moment dat XS4ALL en de Klant het aanvraagproces van Business DSL zoals op XS4ALL’s website vermeld volledig hebben doorlopen.

3.2 Iedere overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands. Het door de Klant ondertekende aanvraagformulier wordt gearchiveerd door XS4ALL. De Klant kan kosteloos per e-mail een afschrift van het formulier opvragen via sales@xs4all.nl.

3.3 Door middel van ondertekening van het aanvraagformulier voor Business DSL en het indienen van dit formulier bij XS4ALL bevestigt de Klant dat hij gerechtigd is om op het door hem opgegeven Netwerkaansluitpunt een Aansluiting aan te vragen.

3.4 De Klant dient de bevestigingsmail binnen 5 dagen per mail te bevestigen bij gebreke waarvan de orderaanvraag vervalt.

Artikel 4 - Levering van de aansluiting

4.1 Afhankelijk van de Netwerkpartner kan het ten behoeve van de levering van de aansluiting noodzakelijk zijn om een telefoonlijn te laten aanleggen of een bestaande telefoonlijn te porteren naar de Netwerkpartner. De aansluit-, porteer- en abonnementsvergoedingen voor een dergelijke lijn maken onderdeel uit van de vergoedingen voor Business DSL. Bij opzegging van de overeenkomst voor de aansluiting wordt tevens de overeenkomst voor deze telefoonlijn opgezegd.

4.2 De Netwerkpartner verricht bij de levering van de aansluiting twee technische onderzoeken: a. een technisch onderzoek met als doel om vast te stellen dat de aansluiting daadwerkelijk technisch kan worden gerealiseerd. Hiervoor geldt een termijn van 5 werkdagen nadat de bevestiging van de ontvangst van het aanvraagformulier door XS4ALL aan de Klant is verzonden; en b. een technisch onderzoek met als doel om vast te stellen dat de aansluiting kan worden geleverd in overeenstemming met de specificaties die gelden voor de door de Klant afgenomen abonnementsvorm van Business DSL. Hiervoor geldt een termijn van twee weken na oplevering van de aansluiting door XS4ALL.

Indien uit een hiervoor genoemd technische onderzoek blijkt dat de aansluiting niet realiseerbaar is, kan XS4ALL tot drie weken na oplevering van de aansluiting de overeenkomst kosteloos opzeggen. Opzegging geschiedt via XS4ALL’s website.

4.3 XS4ALL zal zich inspannen om de aansluiting te realiseren binnen 30 werkdagen na de verzending door XS4ALL van de bevestiging van de ontvangst van het aanvraagformulier van de Klant.

Artikel 5 - Service level

5.1 XS4ALL zal zich inspannen om Business DSL aan de Klant te leveren in overeenstemming met de specificaties in de Business DSL-Dienstbeschrijving voor de door de Klant gekozen abonnementsvorm.

5.2 XS4ALL garandeert niet dat Business DSL zonder meer geschikt is voor een bepaald door de Klant voorgenomen gebruik (fitness for purpose).

5.3 Voorzover de Klant Business DSL afneemt zonder CPE zijn de verplichtingen van XS4ALL onder artikel 5.1 slechts van toepassing indien de Klant ten behoeve van de afname van Business DSL de CPE gebruikt die is opgenomen in het overzicht van geautoriseerde CPE in de Business DSL-dienstbeschrijving.

Artikel 6 - Gebruik van Business DSL

6.1 De Klant is gehouden om geen oneigenlijk gebruik van Business DSL te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend - begrepen:

 • Ieder gebruik van Business DSL buiten de specificaties die zijn opgenomen in de Dienstbeschrijving voor de door de Klant gekozen abonnementsvorm;
 • Een disproportioneel verbruik van dataverkeer, gemeten naar het gemiddelde dataverbruik voor de betreffende, door de Klant gekozen abonnementsvorm van Business DSL.
 • Het gebruik van Business DSL op een zodanig wijze dat daardoor het (overige) telecommunicatieverkeer op het netwerk van de Netwerkpartner wordt geschaad.
 • Gebruik van Business DSL in strijd met artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.

6.2 Indien de Klant op enig moment handelt in strijd met dit artikel 6 en dergelijk gebruik een rechtstreeks gevaar voor de integriteit van het systeem van XS4ALL is, is XS4ALL gerechtigd om, teneinde dit gevaar tegen te gaan, zonder nadere ingebrekestelling aan de Klant, de levering van Business DSL op te schorten.

Artikel 7 - Mutaties

7.1 De Klant kan de door hem gekozen abonnementsvorm van Business DSL wijzigen. Een wijziging kan zowel de inhoud van de abonnementsvorm als de abonnementsvorm zelf betreffen. Hij dient hiertoe op de Zakelijke Dienstensite het formulier “zakelijke dienst Business DSL wijzigen” in te vullen. Nadat dit formulier is ingevuld, dient de Klant vervolgens het formulier te printen en ondertekend aan XS4ALL te faxen naar het op het formulier vermelde faxnummer.

7.2 Voor wijzigingen als bedoeld in artikel 7.1 is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing. Indien een wijziging technisch niet realiseerbaar is wordt de overeenkomst voor de lopende abonnementsvorm voortgezet.

7.3 De Klant is niet gerechtigd om gedurende de looptijd van zijn overeenkomst te kiezen voor een wijziging van de xDSL techniek die voor zijn aansluiting wordt gebruikt.

7.4 Voor wijzigingen van de inhoud van de abonnementsvorm van Business DSL is de Klant een eenmalige administratievergoeding verschuldigd aan XS4ALL.

7.5 Voor het melden van een verhuizing van de aansluiting dient de Klant op de website het formulier zakelijke dienst Business DSL verhuizen in te vullen. Nadat dit formulier is ingevuld, dient de Klant het formulier te printen en vervolgens ondertekend aan XS4ALL te faxen naar het op het formulier vermelde faxnummer. Verhuizingen dienen minimaal 10 weken van tevoren aan XS4ALL te worden gemeld. Bij een verhuizing is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.

7.6 Voor de verhuizing is de Klant een eenmalige verhuisvergoeding verschuldigd.

7.7 Het is de Klant niet toegestaan om bij een verhuizing de door hem gekozen abonnementsvorm van Business DSL te wijzigen.

7.8 Indien de Klant verhuist naar een gebied waar Business DSL technisch niet leverbaar is, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd door de Klant per de datum van de verhuizing. Bij een verhuizing tijdens de minimumduur van de overeenkomst is de Klant alsdan per onmiddellijk aan XS4ALL de nog resterende abonnementsvergoeding verschuldigd.

Artikel 8 - CPE

8.1 Dit artikel is van toepassing indien de Klant Business DSL afneemt inclusief CPE.

8.2 Als onderdeel van de overeenkomst verkoopt en levert XS4ALL aan de Klant de CPE, of XS4ALL verschaft de Klant een CPE in bruikleen.

8.3 De Klant dient een geschikte ruimte aan te wijzen voor de plaatsing van de CPE. Deze ruimte dient droog, vrij van trillingen en goed geventileerd te zijn. Voorts dient de ruimte adequate bescherming te bieden tegen brand, aantasting door gevaarlijke stoffen, zoals pcb's, cadmium, asbest en aantasting door statische elektriciteit. Het luchtvochtigheidspercentage in de ruimte dient te liggen tussen de 5% en 80%; de omgevingstemperatuur tussen de 0 graden Celsius en 40 graden Celsius.

8.4 Bij defecten in de CPE die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect op een werkdag, uiterlijk na verloop van drie werkdagen, kosteloos nieuwe CPE tenzij anders overeengekomen. De Klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende een periode van 1 jaar na oplevering van de aansluiting door XS4ALL. Indien de CPE in bruikleen is gegeven door XS4ALL, kan de Klant aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

8.5 Na ontvangst van de nieuwe CPE conform de regeling voorzien in artikel 8.3 dient de Klant binnen 1 week de defecte CPE aan XS4ALL op eigen kosten (tenzij anders overeengekomen), verpakt in de originele onbeschadigde verpakking, te retourneren. Indien na ontvangst van de defecte CPE blijkt dat het Defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten. Dit bedrag is opgenomen in de Business DSL dienstbeschrijving.

Artikel 9 - Vergoedingen / Betaling

9.1 De Klant is voor de levering van Business DSL per aansluiting een eenmalige installatievergoeding plus een maandelijkse vergoeding verschuldigd.

9.2 Alle van toepassing zijnde vergoedingen onder de overeenkomst zijn opgenomen in de Business DSL-dienstbeschrijving, en worden weergegeven in EURO exclusief btw.

9.3 De Klant is niet gerechtigd om bij het tijdelijk niet beschikbaar zijn van Business DSL de betaling van enige door hem verschuldigde vergoeding onder de overeenkomst op te schorten.

Artikel 10 - Looptijd en betalingsverplichting

10.1 De Overeenkomst gaat in op de datum waarop de derde fase in het proces van totstandkoming van de Overeenkomst, als bedoeld in artikel 3.1, is afgerond. De minimale duur van de Overeenkomst is 1 jaar na de datum van oplevering van de Aansluiting. Na afloop van de minimale duur wordt de overeenkomst stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd totdat deze door een partij rechtsgeldig is opgezegd. De termijn voor opzegging is een kalendermaand.

10.2 Opzegging van de Overeenkomst door de Klant geschiedt door het volledig invullen van het formulier “Business DSL opzeggen” op de Zakelijke Dienstensite. Nadat dit formulier is ingevuld, dient de Klant het formulier te printen en vervolgens ondertekend aan XS4ALL te faxen naar het op het formulier vermelde faxnummer.

10.3 Opzegging van de Overeenkomst door XS4ALL geschiedt schriftelijk per gewone post aan het bij XS4ALL onder de Overeenkomst geregistreerde adres van de Klant.

Artikel 11 - Diversen

11.1 De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle door hem in het kader van de Overeenkomst aan XS4ALL verstrekte gegevens.

11.2 De Klant vrijwaart XS4ALL en stelt haar volledig schadeloos voor alle vorderingen van derden, waaronder Netwerkpartners, die samenhangen met enige tekortkoming van de Klant bij de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst.

f. AANVULLENDE VOORWAARDEN COLOCATIE

- De Klant is verantwoordelijkheid voor het systeemonderhoud van zijn apparatuur. Dit dient zoveel mogelijk op afstand te gebeuren en hiertoe dient de Klant de benodigde software te installeren.

- XS4ALL is niet verantwoordelijk voor het functioneren van ondergebrachte hardware en de software daarop.

- XS4ALL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storing of stilstand van de installatie van de Klant.

- Op Colocation is de Colocation Dienstbeschrijving en de service level agreement (SLA) van toepassing.

- Bij plaatsing van de apparatuur dient de Klant een Protocol van Oplevering te tekenen. XS4ALL verleent service op de daarin vastgelegde configuratie.

Aansprakelijkheid van XS4ALL en Vrijwaring - De totale aansprakelijkheid van XS4ALL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SLA Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op 50% van het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro).

- de Klant vrijwaart XS4ALL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in Dienstverlening die door de Klant aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door XS4ALL geleverde Dienstverlening.

Contractuele Boetes - De Contractuele Boetes als opgenomen in de betreffende van toepassing zijnde Service Level Agreement(s) zullen, bij uitsluiting van eventueel door Klant geleden werkelijke bedrijfs- en/of gevolgschade, dienen als door beide partijen vooraf vastgestelde en geobjectiveerde tegemoetkoming in de schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het feit dat het door XS4ALL gegarandeerde Service Level niet wordt gehaald.

- Contractuele Boetes hebben uitsluitend het karakter van coulanceregeling en zullen als zodanig uitsluitend door XS4ALL worden toegekend in gevallen dat het niet behalen van het gegarandeerde Service Level door XS4ALL erkend wordt.

g. AANVULLENDE VOORWAARDEN SERVICEPLUS

Artikel 1 Definities

CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem en/of USB-stick voor Mobiel Internet) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het IS/RA-punt om de Klant in staat te stellen om ServicePlus af te nemen.

ServicePlus Dienstbeschrijving: de beschrijving van de inhoud van ServicePlus zoals die wordt gepubliceerd via de website van XS4ALL.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 ServicePlus wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een IS/RA-punt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. Voor ServicePlus dient de Klant in het bezit te zijn van een XS4ALL internetabonnement zoals in de Dienstbeschrijving wordt beschreven.. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE en USB-stick voor Mobiel Internet) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

2.2 De overeenkomst tot het leveren van ServicePlus bevestigt XS4ALL met een brief of e-mail.

2.3 XS4ALL is voor de levering van ServicePlus afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om ServicePlus aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van ServicePlus te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.

2.4 Bij een eventueel conflict tussen de ServicePlus-voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan de ServicePlus-voorwaarden voor.

2.5 De dienst ServicePlus heeft als doel om de klant in staat te stellen 'normaal' te kunnen blijven internetten, mailen en bellen (als Bellen wordt afgenomen). XS4ALL houdt zich het recht voor om bepaald type internetverkeer (bijvoorbeeld 'Peer to Peer' en nieuwsgroepen) te blokkeren.

2.6 XS4ALL behoudt zich het recht voor de dienstverlening van Serviceplus tijdelijk te beperken of te staken in geval van een landelijke en/of regionale storing.

Artikel 3 Het in dienst stellen van ServicePlus

3.1 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om ServicePlus aan de Klant te leveren is XS4ALL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Voorzieningen

4.1 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door XS4ALL mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

Artikel 5 Beheer van het systeem

5.1 Het onderhoud aan ServicePlus wordt gedaan door of vanwege XS4ALL. Ten behoeve van onderhoud kan XS4ALL tijdelijk (een deel van) de ServicePlus dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. XS4ALL zal dit tot het minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

5.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.

5.3 De technische eigenschappen van ServicePlus, Internet van XS4ALL of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege XS4ALL worden gewijzigd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1 Om gebruik te maken van ServicePlus dient de Klant tenminste:

 • te beschikken over Internet van XS4ALL zoals beschreven in de Dienstbeschrijving ;
 • te beschikken over een IS/RA-punt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;
 • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk en mobiele netwerk van KPN;
 • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

6.2 De Klant zal aan XS4ALL desgewenst de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de werking van ServicePlus, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

6.3 Bij verlies of diefstal van de apparatuur dan wel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal dan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van ServicePlus vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus.

6.4 De Klant is gehouden om geen oneigenlijk gebruik van ServicePlus te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend - begrepen:

 • Ieder gebruik van ServicePlus buiten de specificaties die zijn opgenomen in de Dienstbeschrijving;
 • Een disproportioneel verbruik van dataverkeer. Hierop is de Mobiel Internet Fair Use Policy van toepassing;
 • Het gebruik van ServicePlus op een zodanig wijze dat daardoor het (overige) telecommunicatieverkeer op het netwerk XS4ALL danwel van de Netwerkpartner wordt geschaad.
 • Het openstellen van het ServicePlus aan derden

Bij oneigenlijk gebruik is XS4ALL gerechtigd om de extra gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. Tevens kan XS4ALL de overeenkomst per direct beëindigen.

Artikel 7 CPE

7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL afneemt inclusief een bruikleen CPE en een USB-stick voor Mobiel Internet.

7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE en USB-stick voor Mobiel Internet in bruikleen.

7.3 Bij defecten in de CPE en/of USB-stick die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect kosteloos nieuwe CPE en/of USB-stick voor Mobiel Internet in bruikleen. Melding van een defect dient te geschieden tijdens de openingstijden van de helpdesk.

7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE dient de Klant de defecte CPE en/of USB-stick aan de monteur danwel via post te retourneren aan BNS Data Logistics (T.a.v. Afdeling Retouren; Antwoordnummer 42; 4100 VP Vianen (Utrecht)), verpakt in de originele onbeschadigde verpakking, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE en/of USB-stick blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten en geleden schaden.

Dienstbeschrijving

Deze dienstbeschrijving maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen XS4ALL en de klant voor de afname van Business DSL. Deze overeenkomst bestaat in totaal uit de bovenstaande 'Algemene voorwaarden XS4ALL', de 'Aanvullende voorwaarden Business DSL' en deze 'Dienstbeschrijving Business DSL' (pdf).

Inhoudsopgave

 • Introductie
 • Definities
 • Dienstbeschrijving
 • Bereik van de Dienst
 • Wireless
 • Service Levels/Garantieafspraken
  • Oplevering
  • Beschikbaarheid
 • Nota Bene

Introductie

Business DSL biedt toegang tot het internet en de diensten van XS4ALL. Business DSL is verkrijgbaar in 4 varianten, waarvan 3 met een gegarandeerde bandbreedte op het DSL netwerk en 1 zonder gegarandeerde bandbreedte en hiernaast een verschillend aantal verkrijgbare bandbreedtes:

Beschikbare variant Overboekings- factor
Business DSL Economy ADSL Geen
Business DSL Entry ADSL 1 : 20
Business DSL Advanced ADSL en SDSL 1 : 10
Business DSL Corporate ADSL 1 : 1

Definities

(in aanvulling op de algemene voorwaarden en Business DSL aanvullende voorwaarden)

ADSL Splitter
De apparatuur die noodzakelijk moet worden aangesloten op het KPN ISRA aansluitpunt op de locatie van de klant om de transmissiesignalen van ADSL en spraak te scheiden. Bij SDSL wordt geen splitter gebruikt.
CPE
Customer Premises Equipment. De apparatuur (modem/router) die de klant aan kan schaffen bij Business DSL.
Dataverkeer
De hoeveelheid IP pakketten die over een datanetwerk en/of een verbinding lopen.
Downgrade
Het afnemen van een abonnementsvorm met een lagere downstream en/of hogere overboekingsfactor, waarbij het maandelijks te betalen bedrag lager wordt.
DSLAM
Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Koppeling tussen Internet en een DSL netwerk en/of koppeling tussen een telefooncentrale en een DSL netwerk.
Flat Fee
Het ongelimiteerde gebruik van de dienst door klant, zoals geleverd door XS4ALL.
FUP
Fair Use Policy. Het acceptabel gebruik van de dienst door klant, zoals geleverd door XS4ALL.
IP
Internet Protocol. Verbindingsprotocol gebruikt voor datatransmissie.
IS/RA
Het scheidingspunt tussen het KPN telefonienetwerk en de randapparatuur op klantlocatie (Infrastuctuur/Randapparatuur).
LAN
Local Area Network. Lokaal netwerk, bijvoorbeeld binnen bedrijf of netwerk.
NAT
Network Address Translation. Methode om meerdere gebruikers dezelfde internettoegang simultaan te laten benutten.
Overboeking
De mate waarin beschikbare transmissiebandbreedte op een netwerk, of netwerkpad, wordt verdeeld onder de aangesloten gebruikers.
Terminate voice
Het ontdoen van de KPN telefoonlijn van spraakdiensten. Het contract voor de onderhavige telefoonlijn gaat over van de klant naar de DSL netwerkpartner.
RIPE
Reseaux IP Europeens. De centrale instantie die de registratie en toekenning van IP adresnummers in Europa verzorgt.
Upgrade
Het afnemen van een abonnementsvorm met een hogere downstream en/of lagere overboekingsfactor.
WAN
Wide Area Network.

Dienstbeschrijving

Business DSL is een dienst voor de zakelijke markt waarmee internettoegang wordt aangeboden in geheel Nederland. Onderscheidend ten opzichte van 'normale' ADSL diensten zijn de garanties die van toepassing zijn op deze dienst, de mogelijkheid om een overboekingswaarde te kiezen en de keuze uit vele soorten snelheden, waaronder de mogelijkheid van symmetrische bandbreedte tot 2,3 Mbit/s (SDSL).

De benodigde IP adressen voor het gebruik van Business DSL worden door XS4ALL aan de klant in bruikleen gegeven. Standaard wordt 1 publiek IP adres per aansluiting aan de klant verstrekt in combinatie met het gebruik van NAT technologie op de CPE. Op verzoek van de klant kan dit aantal worden uitgebreid tot een set van 8 of 16 adressen, met retournering van de (mogelijk) eerder uitgegeven set adressen. Het is mogelijk om grotere aantallen - tot 256 adressen - toe te kennen. Hiertoe dient de klant contact op te nemen met de afdeling Sales van XS4ALL. De toekenning van IP adressen dient binnen het kader van de geldende regels van RIPE te geschieden. Deze regels kunnen worden geraadpleegd op: http://www.ripe.net/ripe/docs/iprequestsupport.html.

Indien de klant nog niet beschikt over Pack van XS4ALL, wordt deze bij de aanvraag, als onderdeel van Business DSL, ter beschikking gesteld aan de klant. Met de loginnaam en het wachtwoord hiervan kan de klant op de website van XS4ALL de status van zijn aanvraag nagaan. Tevens is het met Pack mogelijk om een verbinding op basis van PSTN, ISDN en GSM / GPRS op te zetten.

XS4ALL zorgt voor de bestelling en de levering van de noodzakelijke DSL verbinding en eventueel bestelde aansluitapparatuur ('CPE') en voorts zorgt zij voor de installatie van de verbinding en de CPE op de locatie van de klant. De CPE wordt eigendom van de klant. Een garantietermijn van twee jaar is van toepassing op de namens XS4ALL geleverde apparatuur, geldig vanaf het moment van installatie. Dit alles is niet van toepassing op 'modemloze' leveringen Business DSL.

De installatie op de locatie van de klant omvat het plaatsen van een ADSL-splitter (indien benodigd), installatie en het werkend configureren van de CPE en maximaal 20 meter bekabeling tussen het IS/RA punt en de CPE. Extra bekabeling, alsmede aanvullende werkzaamheden ten behoeve van montage en installatie, worden beschouwd als meerwerk. De kosten voor extra kabellengte bedragen 1,60 per meter. Deze kosten worden achteraf door XS4ALL aan de klant gefactureerd.

Voor het gebruik van de Business DSL Economy, Entry en Advanced varianten geldt een Fair Use Policy (FUP). Deze houdt in dat er geen vaste limiet is gesteld op de hoeveelheid data die de klant mag versturen en ontvangen. XS4ALL kan een limiet instellen als de klant regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan de gemiddelde gebruiker bij XS4ALL voor de betreffende Business DSL abonnementsvorm. Voor de Business DSL Professional en Corporate geldt er een Flat Fee, waarbij er geen beperkingen gelden voor de verstuurde en ontvangen hoeveelheden data.

Bereik van de Dienst

Business DSL is in geheel Nederland leverbaar. Beschikbaarheid ter plaatse hangt echter af van een aantal factoren, waarvan de afstand van de locatie waar Business DSL gewenst is tot aan de nummercentrale van KPN de belangrijkste is. Via de postcodecontrole van XS4ALL kan een klant uitsluitsel krijgen over de daadwerkelijke beschikbaarheid van de dienst ter plekke. Deze beschikbaarheid is overigens pas gegarandeerd na bevestiging door XS4ALL, en dan nog is er een (zeer) kleine kans dat technische belemmeringen verhinderen dat de gevraagde bandbreedte ook daadwerkelijk geleverd kan worden.

In het algemeen geldt dat hoe lager de gewenste bandbreedte is hoe hoger het daarbij behorende bereik. Als ook spraak van de lijn is verwijderd (SDSL) neemt het bereik nog meer toe. Derhalve geven de varianten 256 Kilobit/s en 512 Kilobit/s SDSL het hoogste bereik vanaf de nummercentrale (resp. 7 en 6.5 kilometer).

Wireless

Business dsl is ook leverbaar met een wireless modem. Desgewenst kan de klant kiezen voor draadloos internet, als uitbreiding op de vaste internetverbinding. XS4ALL zorgt, in samenwerking met de installatiepartner, voor beveiliging van de draadloze verbinding (middels WPA2). Er wordt alleen ondersteuning door de helpdesk gegeven op de door XS4ALL toegepaste instellingen. XS4ALL raadt het klanten sterk af om zelf de instellingen te wijzigen, vanwege beveiligingsrisico's. De klant dient zelf te zorgen voor randapparatuur voor de draadloze computers die WPA2 ondersteunt.

Een draadloze internetverbinding is praktisch, maar wezenlijk onveiliger dan een vaste. XS4ALL brengt de draadloze verbinding op een veiligheidsniveau dat voldoende is voor de meeste bedrijven. XS4ALL kan echter niet garanderen dat de beveiliging niet gekraakt wordt, en is derhalve niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

Service Levels / Garantieafspraken

De garantieafspraken van Business DSL omvat de volgende onderdelen:

 • Een oplevergarantie,
 • Een netwerkbeschikbaarheidsgarantie.

Onder garantie kan niet worden verstaan dat de dienst permanent werkt en/of dat oplevertermijnen per definitie worden gehaald. Wel wordt er onder verstaan dat indien de gestelde termijnen of limieten niet worden gehaald, XS4ALL een financiële compensatie zal uitkeren.

Voorop staat dat XS4ALL alles op alles zet om de dienstverlening rondom Business DSL op een zo hoog mogelijk niveau te houden. In het geval van netwerkstoringen zijn er procedures voorhanden om deze direct in samenwerking met KPN op te lossen. XS4ALL zal er alles aan doen om een klant zo snel mogelijk weer aan een werkende verbinding te helpen.

Daar het altijd mogelijk is dat techniek faalt raadt XS4ALL dringend aan om in het geval van bedrijfskritische applicaties, welke in hoge mate afhankelijk zijn van een verbinding met internet, deze redundant (bij meerdere backbone-providers) uit te laten voeren.

XS4ALL garandeert het volgende:

Oplevering

De oplevering van een Business DSL (niet zijnde een SDSL) aansluiting vindt plaats binnen één maand na de ontvangst van het door de klant ondertekende aanvraagformulier 'Business DSL'. Een maand is hierbij gedefinieerd als 22 werkdagen excl. erkende feestdagen. Mocht deze termijn door toedoen van XS4ALL niet worden gehaald bestaat er recht op compensatie van de helft van de geldende installatiekosten (1/2 maal 269,- = 135,-). Mocht na anderhalve maand (33 werkdagen) er nog geen oplevering plaats hebben gevonden dan geldt er een bedrag ter compensatie ter grootte van de gehele installatiekosten (269,-). Voor Business DSL op basis van SDSL gelden respectievelijk de termijnen 30 (werk)dagen en 45 (werk)dagen en dezelfde installatiekosten (269,-). Voor SDSL wordt een voorbehoud gemaakt voor laswerk en technische belemmeringen die vertragend kunnen werken. Dit kan in een (zeer) klein aantal van de aanvragen voorkomen.

Leidend voor het behalen van de norm-oplevertijd is de eerste mogelijkheid voor een afspraak die namens de installateur (Centric) wordt aangeboden aan de klant, met een bandbreedte van 3 werkdagen. Als er, op verzoek van de klant, een afspraak buiten deze bandbreedte wordt gemaakt waarbij overschrijding plaatsvindt van de norm-levertijd geldt er geen aanspraak op compensatie. Dit geldt ook als een afspraak voor de installatie op verzoek van de klant wordt geannuleerd.

Beschikbaarheid

XS4ALL garandeert een maandelijkse beschikbaarheid van de dienst Business DSL van 99,9 %, gemeten per aansluiting. Deze beschikbaarheid geldt binnen het domein van XS4ALL en aanverwante netwerken waar XS4ALL redelijkerwijs verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Gegeven dat een maand gemiddeld 30.5 dagen heeft komt het totaal aantal uren per maand op 732 (30.5 * 24). Hiervan garandeert XS4ALL een beschikbaarheid van minimaal 99,9 % = 731 uur. Storingen die per kalendermaand (geaggregeerd) boven de (732-731=1) één uur per aansluiting uitkomen hebben in beginsel recht op compensatie conform de in deze dienstbeschrijving vermelde tabel. De toegang tot internet geldt vanaf het door de installatiepartner van XS4ALL geïnstalleerde modem/router. Het functioneren van de regulier bekabelde ethernet-poort aan het modem/router, geldt als leidend bij storingsonderzoek. Het hier eventueel achterliggende netwerk van de klant is dus uitgesloten van de beschikbaarheidsgarantie.

Uitgesloten van de 99,9 % beschikbaarheid is de apparatuur (modem/router) op locatie van de klant. Op de via XS4ALL geleverde modem/router apparatuur is een garantietermijn van twee jaar van toepassing. In geval van een storing in de modem/router welke niet na interventie van de helpdesk en op afstand kan worden opgelost garandeert XS4ALL dat dit modem/router binnen 4 kantooruren na de melding van XS4ALL aan haar installatiepartner wordt omgeruild voor een nieuw exemplaar (behoudens overmacht). Dit vindt plaats zonder kosten voor de eindgebruiker, mits deze geen schuld heeft aan de storing en het omruilen plaatsvindt binnen de garantietermijn van twee jaar.

Indien er een afsluiting of beperking van de dienstverlening optreedt als gevolg van het 'abuse-beleid' of een andere, vanuit XS4ALL bewust geinitieerde beperking, geldt dat deze onbeschikbaarheid niet meetelt in het netwerkbeschikbaarheid-percentage dat XS4ALL heeft afgeven.

Apparatuur welke door de klant zelf is aangekocht (zg. modemloze levering van Business DSL) is nadrukkelijk uitgesloten van ondersteuning door de helpdesk van XS4ALL en de genoemde omruilgarantie. Ook zijn modem/router configuraties uitgesloten van ondersteuning door de helpdesk van XS4ALL als deze afwijken van de door XS4ALL toegepaste standaardconfiguraties. Deze zijn te vinden op de helpdeskpagina's.

Tevens vallen storingen als gevolg van mutaties in de bekabeling vanaf het IS/RA punt tot aan het door XS4ALL geinstalleerde modem/router buiten de netwerkbeschikbaarheid-clausule, tenzij deze door een geautoriseerde installatiepartner van XS4ALL zijn uitgevoerd.

Door XS4ALL aangekondigd onderhoud aan het business dsl netwerk, valt buiten de netwerkbeschikbaarheid-boeteclausule. Onderhoud wordt aangekondigd op http://www.xs4all.nl/klant/werkzaamheden/, bij 'aankondiging'.

In alle gevallen geldt dat een klant, zo snel als mogelijk is, na het constateren van een storing contact op moet nemen met de helpdesk van XS4ALL. Wij zijn 7 dagen in de week tussen 8:00 en 22:00 op 020 398 76 56 bereikbaar.

Mocht XS4ALL de genoemde netwerkbeschikbaarheid-garantie niet na kunnen komen dan kan een klant aanspraak maken op een financiële compensatie zoals vermeld in tabel 1. Deze dient schriftelijk aangevraagd te worden bij XS4ALL, onder vermelding van de aard van de storing, begin- en eindtijd, contacten met de helpdesk, ondernomen actie etc. Ook voor meldingen inzake de oplevering waarbij de genoemde garanties niet gehaald zijn ontvangt XS4ALL graag een schriftelijke rapportage.

Hiervoor kunt u de volgende formulieren gebruiken:

Uitgesloten van de genoemde garanties is overmacht zoals gedefinieerd in de 'Algemene Voorwaarden XS4ALL'.

Na acceptatie door de klant van de financiële tegemoetkoming vanuit XS4ALL is XS4ALL gevrijwaard van verdere aansprakelijkheid inzake de opgetreden storing.

Maandelijks gefactureerd bedrag Compensatie bij > 1 uur en < 8 uur verstoring Compensatie bij > 8 uur en < 24 uur verstoring Compensatie bij > 24 uur verstoring en tevens maximum
39,- 10,- 20,- 39,-
49,- 12,50 25,- 49,-
69,- 17,50 35,- 69,-
79,- 20,- 40,- 79,-
89,- 22,50 45,- 89,-
99,- 25,- 50,- 99,-
109,- 27,50 55,- 109,-
119,- 30,- 60,- 119,-
129,- 32,50 65,- 129,-
139,- 35,- 70,- 139,-
149,- 37,50 75,- 149,-
159,- 40,- 80,- 159,-
189,- 47,50 95,- 189,-
199,- 50,- 100, 199,-
219,- 55,- 110, 219,-
229,- 57,50 115, 229,-
249,- 62,50 125, 249,-
299,- 75,- 150, 299,-
309,- 77,50 155, 309,-
369,- 92,50 185, 369,-
399,- 100,- 200, 399,-
439,- 110,- 220, 439,-
469,- 117,50 235, 469,-
489,- 122,50 245, 489,-
549,- 137,50 275, 549,-
579,- 145,- 290, 579,-
659,- 165,- 330, 659,-

Nota Bene

 • De upgrade van Business DSL naar een hogere bandbreedte of lagere overboekingsfactor geschiedt kosteloos.
 • Een migratie van ADSL naar SDSL kan niet anders behandeld worden dan als een opzegging en een nieuwe aanvraag.
 • De benodigde IP adressen worden door XS4ALL kosteloos aan klant in bruikleen gegeven.
 • Pack is bij de prijs van Business DSL inbegrepen.
 • Alle genoemde bedragen zijn in euro en exclusief btw.
Menu Zoeken