Klacht over onrechtmatig handelen

XS4ALL heeft beleidsregels (PDF) voor de afwikkeling van klachten over (vermeend) onrechtmatig handelen op internet door klanten van XS4ALL. Onderdeel van dit beleid is een klachtenprocedure die voorziet in anoniem contact tussen de klager en de beklaagde, zodat beide partijen eerst de kans hebben er samen uit te komen.

XS4ALL neemt ook deel aan de Gedragscode Notice-and-Take-Down. Het beleid van XS4ALL is in overeenstemming met deze code.

Voor een snelle afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaande vragenlijst in te vullen. Zonder deze noodzakelijke onderbouwing kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen. In het bijzonder moet u URL's foutloos en volledig opgeven en ze moeten direct naar het inbreukmakende materiaal wijzen.

Vul het formulier in, klik op 'Volgende', print de daaropvolgende pagina uit en verstuur deze naar het daarop vermelde adres.

Uw gegevens

Let op: Velden met een * zijn verplicht

Uw locatie
Aanbieder van de informatie
Soort klacht
Reden onrechtmatigheden

Geef hier gedetailleerd weer waarom u meent dat deze informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar is: *

Belanghebbende

Jegens wie is de informatie inbreukmakend / ontoelaatbaar / onrechtmatig / strafbaar?

Bewijsstukken

De verzoeker sluit de volgende bewijsstukken bij, aan de hand waarvan de onrechtmatigheid wordt aangetoond

In geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: naam en adres van de rechthebbende.

De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat bovengenoemde rechthebbende is ten aanzien van de bewuste rechten van intellectuele eigendom:

De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat de rechthebbende geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van de bewuste informatie:

De verzoeker sluit hierbij in het volgende bewijs van het feit dat van inbreuk sprake is:

Procedure aanhangig

Is een strafrechtelijke, civielrechtelijke, arbitrage- of andere procedure aanhangig over deze kwestie? Zo ja, voor welke rechterlijke instantie en in welke fase bevindt deze procedure zich?

Wie zijn de partijen, betrokken bij deze procedure?

Is er een uitspraak gedaan?

Zo ja, wat is de uitkomst?

Zo nee, wanneer wordt de uitspraak verwacht?

Contact aanbieder

Heeft u contact opgenomen met de aanbieder van de bewuste informatie? Zo ja, wat is de uitkomst van die bespreking geweest?

Zo nee, wat is daarvoor de reden?

Overig

Overige informatie die u in verband met deze kwestie van belang acht: