Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN XS4ALL

Hoofdstuk 1 - AlgemeenArtikel 1 Definities
Artikel 2 Algemeen
Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
Artikel 4 Wijzigingen
Artikel 5 Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst
Artikel 6 Beschikbaarheid Dienst
Artikel 7 Vergoedingen
Artikel 8 Betaling
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Verzuim en ontbinding
Artikel 11 Klachten
Artikel 12 Aansprakelijkheid XS4ALL
Artikel 13 Vrijwaring Klant
Artikel 14 Persoonsgegevens
Artikel 15 Intellectuele eigendom
Artikel 16 Verhuizing
Artikel 17 Contractsovername
Artikel 18 Verjaringstermijn
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillenHoofdstuk 2 - Aanvullende voorwaardena- Internet van XS4ALL
b- Bellen
c- Televisie van XS4ALL
d- Mobiel Internet
e- Colocatie
f- Service Plus

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1 Definities

1.1 Account: de gebruikersnaam (namen) en het wachtwoord waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem;

1.2 Accountgegevens : gegevens betreffende de Klant die XS4ALL verzamelt en bewaart in het kader van de facturering, zoals naam-, adres- en woonplaatsgegevens, alsmede - indien van toepassing en voor zover mogelijk - telefoonnummers, bankrekeningnummers;

1.3 Beheeraccount: de (hoofd)gebruikersnaam van de Klant waarmee de Klant administratieve handelingen kan verrichten in Mijn XS4ALL.

1.4 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.5 Dienst: iedere Dienst die het onderwerp vormt van een Overeenkomst;

1.6 Geschillencommissie: de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, Borderwijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Deze onafhankelijke geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (zie degeschillencommissie.nl)

1.7 Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie XS4ALL een Overeenkomst sluit danwel onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie XS4ALL een aanbieding doet;

1.8 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen XS4ALL en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

1.9 Schijfruimte : geheugenruimte die XS4ALL in het kader van een Overeenkomst aan een Klant ter beschikking stelt;

1.10 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur van XS4ALL waarmee XS4ALL de Klant toegang tot het internet verleent;

1.11 Verkeersgegevens: gegevens omtrent het communicatiegedrag van de Klant die de Klant genereert op het Systeem;

1.12 XS4ALL: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, handelend onder de naam XS4ALL.

1.13 Openbare Elektronische Communicatiedienst: een voor het publiek beschikbare dienst die geheel of gedeeltelijk bestaat in het overbrengen van signalen via een elektronisch communicatienetwerk, voor zover deze dienst niet bestaat uit het verspreiden van programma’s.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van XS4ALL en de Klant.

2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden of bedingen van de Klant wordt door XS4ALL uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt XS4ALL niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Aan kennelijke verschrijvingen in een aanbieding of (prijs)opgave kan de Klant geen rechten ontlenen. De Overeenkomst komt tot stand indien en voor zover XS4ALL een order van de Klant schriftelijk of elektronisch aanvaardt of op een andere wijze, zoals in een specifiek geval door XS4ALL aangegeven.

Indien op een offerte een geldigheidsduur staat vermeld en de Klant binnen die termijn de offerte accepteert, heeft XS4ALL het recht om, indien zij dat wenst, per omgaande mede te delen dat zij geen Overeenkomst wenst te sluiten.

3.2 De Consument mag een Overeenkomst, voorzover het een overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek en behoudens wettelijke uitzonderingen, zonder opgave van redenen kosteloos ontbinden tot een termijn van 14 dagen is verstreken vanaf:

 • a) bij een Overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de Overeenkomst tot stand komt;

 • b) bij een Consumentenkoop: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen;

 • c) bij een Overeenkomst die zowel Consumentenkoop als het verrichten van diensten betreft: de dag waarop de (laatste) zaak is ontvangen.

XS4ALL is in dat geval gerechtigd kosten voor de reeds geleverde diensten, zoals retourkosten, administratiekosten, aansluitkosten, abonnementskosten naar rato en gebruikskosten, in rekening te brengen. Ontbinding geschiedt telefonisch door te bellen met 020-3987540 of elektronisch door het invullen van het modelformulier via www.xs4all.nl/annuleren.

Dit herroepingsrecht geldt niet voor maatwerkproducten of -diensten.

3.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

3.4 Na afloop van de overeengekomen termijn wordt een Overeenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege omgezet in een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van beide partijen vóór het verstrijken van die overeengekomen termijn met inachtneming van een termijn van één maand schriftelijk of elektronisch aan de andere partij te kennen heeft gegeven de Overeenkomst niet te willen voortzetten.

3.5 Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen telkens door beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand schriftelijk, elektronisch of telefonisch worden opgezegd.

3.6 XS4ALL stelt de Klant schriftelijk of elektronisch op de hoogte van de ontvangst van de opzegging en de datum waarop de dienstverlening wordt beëindigd.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 XS4ALL heeft het recht deze Voorwaarden, de Overeenkomst, de (technische eigenschappen van de) Dienst en/of de tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Die wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan de Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 1 maand in werking zullen treden. Uitsluitend ingeval de wijziging objectief ten nadele van de Klant strekt, heeft de Klant het recht om binnen de genoemde 1 maand na de bekendmaking de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijzing in werking treedt.

4.2 XS4ALL heeft met name het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, in de log-in procedure, in het Account, in de IP-adressen en E-mailadressen. XS4ALL zal de Klant in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk informeren. Een dergelijke wijziging geeft de Klant nimmer het recht de Overeenkomst op te zeggen.

4.3 Indien een bij of krachtens wettelijke regeling vastgestelde maatregel danwel een voor de branche relevante rechterlijke uitspraak XS4ALL noodzaakt tot het aanpassen van haar Voorwaarden, de Overeenkomst, de Dienst [en/of de tarieven], kan de Klant hieraan geen recht ontlenen de Overeenkomst op te zeggen.

4.4 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd is met een wettelijke bepaling danwel nietig is, dan blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Op dat moment komt er een bepaling voor in de plaats welke de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 5 Verplichtingen Klant en gebruik van de Dienst

5.1 De Klant draagt zorg voor de voor het gebruik van de Dienst noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen. XS4ALL is gerechtigd daaraan bepaalde eisen te stellen. Indien het elektronisch communicatieverkeer hinder ondervindt van het gebruik van de Dienst door de klant of door het gebruik van de aangesloten apparatuur, zal de Klant aan de door XS4ALL te geven voorschriften gevolg geven en de daaraan verbonden financiële gevolgen aanvaarden. Indien dit naar het oordeel van XS4ALL noodzakelijk is, kan XS4ALL de dienst zonodig onverwijld (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen.

5.2 De Klant is gebonden aan de overeengekomen Schijfruimte. Bij overschrijding heeft XS4ALL het recht om, nadat de Klant is gewaarschuwd, informatie van de Klant te verwijderen, zulks ten behoeve van het goed functioneren van de Dienst.

5.3 De Klant zal zich bij het gebruik van de Dienst gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De Klant zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden danwel waarbij schade wordt toegebracht aan het Systeem. In het bijzonder ook zal de Klant geen wettelijke regels overtreden.

5.4 De Klant is verplicht zorg te dragen voor afdoende maatregelen ter beveiliging van zijn computer, het netwerk of het besturingssysteem (hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen.)

5.5 Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de Schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelgeving, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

5.6 In het Veiligheidsbeleid, zoals gepubliceerd op XS4ALL's website, is omschreven wat XS4ALL onder internetmisbruik verstaat. Tevens zijn daar de consequenties voor de Klant van door XS4ALL geconstateerd internetmisbruik omschreven.

5.7 Het is de Klant niet toegestaan zonder toestemming van XS4ALL zijn Account te gebruiken om een internetcafé, belhuis of een soortgelijke onderneming te exploiteren.

5.8 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de Klant heeft XS4ALL het recht zonder nadere aankondiging de Dienst al dan niet geheel buiten gebruik te stellen. De Klant is alsdan gehouden de instructies van XS4ALL op te volgen. XS4ALL is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Klant of een derde wordt geleden als gevolg van buitengebruikstelling van de Dienst op grond van geconstateerd of vermoed internetmisbruik.

5.9 Behoudens toestemming van XS4ALL is het de klant niet toegestaan zijn Account en daaruit voortvloeiende rechten aan een derde over te dragen danwel in gebruik te geven. De Klant staat jegens XS4ALL in voor al het gebruik dat - al dan niet met zijn toestemming - van zijn Account wordt gemaakt.

5.10 Om internetmisbruik zoveel mogelijk te voorkomen, stelt XS4ALL online virus- en spamfilters aan de Klant ter beschikking en heeft XS4ALL voorts het recht virusfilters aan te zetten. XS4ALL zal zich inspannen om alle spam-berichten te filteren uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten. XS4ALL kan er echter niet voor instaan dat alle spam-berichten zullen worden verwijderd uit de voor de Klant bestemde e-mailberichten en evenmin voor het feit dat abusievelijk geen berichten zullen worden verplaatst of verwijderd die niet tot de spam-berichten behoren. Tevens heeft XS4ALL het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om haar netwerk, overige XS4ALL-klanten, het internet en derden tegen andere vormen van misbruik te beschermen.

Artikel 6 Beschikbaarheid Dienst

6.1 XS4ALL is gerechtigd de inhoud van de Dienst(en) technisch zo in te richten als XS4ALL op enig moment beslist. XS4ALL behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst(en) en procedures door te voeren.

6.2 XS4ALL spant zich in om de Dienst zo goed mogelijk te verlenen. Zij streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. XS4ALL kan echter in dit opzicht geen garanties geven. Onder meer door technische storingen kan XS4ALL geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst. Indien en voor zover onbelemmerde toegang voor de Klant van groot belang c.q. noodzakelijk is, dient de Klant met deze beperkingen rekening te houden en zelf voor passende oplossingen zorg te dragen.

6.3 XS4ALL is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor noodzakelijk door XS4ALL te verrichten aanpassingen en/of verbeteringen van het Systeem en/of de Dienst. XS4ALL zal de Klant tijdig vooraf informeren. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal zij dit zo spoedig mogelijk achteraf doen.

6.4 De wettelijke regeling uit artikel 7:17 BW is van toepassing indien en voorzover de Overeenkomst een consumentenkoop betreft zoals bedoeld in deze regeling.

Artikel 7 Vergoedingen

7.1 XS4ALL zal voor de Dienst vergoedingen in rekening brengen volgens de daarvoor door XS4ALL vastgestelde tarieven, onder meer gepubliceerd op XS4ALL's website.

7.2 Die vergoedingen kunnen bestaan uit éénmalig verschuldigde bedragen, periodiek verschuldigde vaste bedragen en periodiek verschuldigde variabele (gebruiksafhankelijke) bedragen. Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen inclusief btw en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen of belastingen.

7.3 Voor de berekening van gebruiksafhankelijke vergoedingen is de administratie van XS4ALL doorslaggevend, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

Artikel 8 Betaling

8.1 De aan XS4ALL verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen. XS4ALL zendt de Klant daartoe (elektronische) facturen. De Klant is verplicht om de facturen van XS4ALL binnen de gestelde termijn te betalen. Als de Klant aan XS4ALL een machtiging tot automatische incasso heeft verstrekt geldt dat op de factuur wordt aangekondigd op welke datum XS4ALL het factuurbedrag zal afschrijven. 

Alle aan de Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. De Klant, niet zijnde een Consument, heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens XS4ALL op te schorten danwel vorderingen te verrekenen.

8.2 Indien de Klant niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. XS4ALL zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de Klant de gelegenheid om binnen 14 dagen na ontvangst van deze herinnering alsnog te betalen. Dat geldt ook indien de Klant een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven en de automatische incasso niet tijdig slaagt.

8.3 De Klant is vanaf datum verzuim over alle bedragen een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Daarnaast is de Klant verplicht XS4ALL alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

8.4 Indien op enig moment bij XS4ALL gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Klant, heeft XS4ALL het recht om, alvorens de Dienst (verder) te leveren, van de Klant te eisen dat deugdelijke zekerheid wordt gesteld, in een naar keuze van XS4ALL aan te geven vorm, zoals een waarborgsom of bankgarantie.

8.5 Bezwaren tegen de hoogte van de door XS4ALL in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Klant binnen 30 dagen na factuurdatum bij XS4ALL kenbaar te maken. Na het verstrijken van die datum wordt de Klant geacht akkoord te zijn met de hoogte van het bedrag dat op de factuur is vermeld.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien XS4ALL door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

9.2 Een tekortkoming in de dienstverlening kan XS4ALL niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden worden ook maar niet uitsluitend gerekend: stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers, stakingen en bedrijfssluitingen. In geval van overmacht vervalt de verplichting van XS4ALL tot nakoming van de Overeenkomst. XS4ALL is dan geen schadevergoeding verschuldigd. XS4ALL is gehouden om aan uitsluitend een Consument-Klant een met de duur van de storing evenredige restitutie te geven van zijn abonnementsgeld tenzij dit redelijkerwijs, met inachtneming van duur en omstandigheden niet van haar kan worden gevraagd.

9.3 Indien de overmachttoestand langer dan twee weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. De Klant heeft ingeval van overmacht van XS4ALL geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 Verzuim en ontbinding

10.1 Bij verzuim van de Klant of in een van de in artikel 10.4 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van XS4ALL op de Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is XS4ALL bevoegd tot opschorting van de levering (buitengebruikstelling) van de Dienst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van XS4ALL op grond van de wet of de Overeenkomst.

10.2 In geval van verzuim van de Klant zal XS4ALL de Dienst weer leveren als de Klant binnen een door XS4ALL gestelde termijn alsnog nakomt. Voor deze indienststelling is de Klant kosten verschuldigd.

10.3 Zowel XS4ALL als de Klant kunnen de Overeenkomst ontbinden indien de andere partij één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet behoorlijk nakomt, voor zover deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is, kan de Overeenkomst slechts worden ontbonden nadat de andere partij schriftelijk is aangemaand en de tekortkoming niet binnen de daarbij aangegeven termijn is hersteld.

10.4 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, alsmede in geval de Klant handelingsonbekwaam is of wordt, onder bewind wordt gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, zullen alle Overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij XS4ALL binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Overeenkomst te verlangen.

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering door XS4ALL van de Overeenkomst (storingen in het functioneren van de Dienst) dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking schriftelijk of elektronisch of telefonisch bij XS4ALL te worden gemeld. Na het constateren van enige storing is de Klant verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van schade. De Klant zal alle voor onderzoek en oplossing van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door XS4ALL in de gelegenheid te stellen een onderzoek te doen naar de omstandigheden van het gebruik van de Dienst en daarmee samenhangende factoren. Indien de Klant niet tijdig klaagt, verliest hij zijn rechten.

11.2 Indien de Klant tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken in een Dienst zal XS4ALL zich inspannen het gebrek zo spoedig mogelijk weg te nemen teneinde het volledig gebruik van de Dienst door de Klant mogelijk te maken. Voor zover mogelijk zal XS4ALL de Klant informeren over de termijn waarbinnen het herstel zal kunnen plaatsvinden.

11.3 Terzake van de klachtafhandeling heeft XS4ALL een klachtenbeleid dat is gepubliceerd op XS4ALL's website.

11.4 Kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van XS4ALL. XS4ALL kan deze kosten aan de Klant in rekening brengen indien de storing is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de Klant.

11.5 Neemt de klant een Openbare Elektronische Communicatiedienst af en is deze als gevolg van een netwerkstoring meer dan 12 uren achtereen volledig onderbroken geweest, dan heeft de klant recht op compensatie, tenzij de storing het gevolg is van een overstroming, een terroristische aanslag of een oorlog. De compensatie bedraagt tenminste één dertigste deel van de maandelijkse vaste vergoeding per 24 uur. De minimale compensatie bedraagt in alle gevallen € 1,00. Meer informatie over de compensatieregeling en hoe de klant daarvan gebruik kan maken is te vinden op www.XS4ALL.nl.

11.6 Door voldoening aan de in dit artikel alsmede in artikel 8.5 opgenomen verplichtingen is XS4ALL jegens de Klant volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid XS4ALL

12.1 XS4ALL is niet aansprakelijk, op grond van de wet noch op grond van de Overeenkomst, voor zogenoemde gevolgschade die de Klant of een derde mocht lijden terzake van de uitvoering door XS4ALL van de Overeenkomst c.q. het gebruik door de Klant van de Dienst, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. Met name wordt onder gevolgschade ook verstaan, schade die verband houdt met of het gevolg is van onderbrekingen in of blokkeringen van toegang tot het Systeem of het internet bij XS4ALL of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de Klant opgeslagen informatie op het Systeem, handelingen van andere Klanten of overige internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, loginprocedures, Account en E-mailadres.

12.2 In elk geval is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van XS4ALL tegenover niet-Consumenten, te allen tijde beperkt tot de in het lopende contractjaar daadwerkelijk door de Klant aan XS4ALL betaalde vergoedingen exclusief btw, zulks met een maximum van EUR 10.000,-- per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.

12.3 XS4ALL is tegenover de Klant per gebeurtenis slechts aansprakelijk tot maximaal tweemaal het door de Klant aan XS4ALL verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en). Per jaar is XS4ALL tegenover één en dezelfde Klant slechts aansprakelijk tot maximaal viermaal het door de Klant aan XS4ALL verschuldigde jaarabonnement voor de desbetreffende dienst(en).

12.4 Het bepaalde in het voorgaande laat de aansprakelijkheid van XS4ALL op grond van titel 3, afdeling 3, boek 6 BW (productaansprakelijkheid) onverlet.

12.5 Voorts zal XS4ALL geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van XS4ALL danwel haar personeel.

12.6 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan daarvan, schriftelijk of elektronisch aan XS4ALL te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van XS4ALL is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Vrijwaring door Klant

13.1 De Klant vrijwaart XS4ALL tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op XS4ALL zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Klant van de Dienst is gemaakt, dan wel de niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 De Klant is zowel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst alsook ten behoeve van de facturering verplicht XS4ALL de juiste persoons- of bedrijfsgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoon- en rekeningnummers te verstrekken. Wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan XS4ALL schriftelijk danwel elektronisch te worden doorgegeven. De Klant staat er jegens XS4ALL voor in dat deze gegevens juist zijn.

14.2 XS4ALL bewaart en verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierop is het privacy statement van XS4ALL, zoals gepubliceerd op XS4ALL's website, van toepassing.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

15.1 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om toegang te verkrijgen tot het Systeem, het Systeem te gebruiken en in dat kader eveneens gebruik te maken van de documentatie en programmatuur. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake blijven berusten bij XS4ALL en/of de toeleveranciers van XS4ALL. Het is de Klant niet toegestaan de documentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal eigen gebruik en backup-doeleinden.

15.2 Bij het maken van kopieën zal de Klant alle kenmerken die bepalend zijn voor de eigendom en de herkomst ongewijzigd laten. Indien derden met betrekking tot de Dienst rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen, zoals inbeslagneming, dient de Klant deze terstond van de rechten van XS4ALL op de hoogte te stellen alsmede XS4ALL daarover in te lichten. Uitsluitend XS4ALL is alsdan gerechtigd in deze kwestie op te treden. De Klant zal XS4ALL ter zake zijn medewerking verlenen. Indien en voor zover XS4ALL rechten van anderen geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften of anderszins die door Klant aan XS4ALL voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt, zal de Klant XS4ALL voor alle schade die ter zake mocht ontstaan vrijwaren.

Artikel 16 Verhuizing

16.1 Indien de Klant verhuist dient hij minimaal één maand van tevoren zijn nieuwe adres aan XS4ALL mede te delen. De Klant kan zijn aansluiting mee laten verhuizen naar zijn nieuwe adres, tenzij sprake is van een verhuizing naar een gebied waar de Dienst niet geleverd kan worden, waaronder het buitenland, of sprake is van andere technische belemmeringen waardoor het verhuizen van de aansluiting niet realiseerbaar is. Uitsluitend de Consument-Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

16.2 XS4ALL stelt in overleg met de Klant vast wanneer de verhuizing van de aansluiting zal plaatsvinden. Indien de nieuwe aansluiting op het vastgestelde tijdstip niet werkend wordt opgeleverd, is XS4ALL niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Klant. In dat geval wordt in overleg een nieuw tijdstip voor verhuizing van de aansluiting vastgesteld.

16.3 De Overeenkomst loopt voor, tijdens en na de verhuizing door. De Klant blijft gehouden de vergoedingen als bedoeld in artikel 7 en de kosten die verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting, te betalen. De kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan verhuizing van de aansluiting worden bekend gemaakt op de website van XS4ALL.

Artikel 17 Contractsovername

17.1 De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van XS4ALL. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

17.2 XS4ALL is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien zulks geschiedt in het kader van een overdracht van (een onderdeel van) de door haar gedreven onderneming.

Artikel 18 Verjaringstermijn

18.1 Voor de Klant, niet zijnde een Consument, verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst door verloop van twee jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op deze Voorwaarden alsook op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2 Geschillen tussen de consument-klant en XS4ALL over totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de consument-klant als door XS4ALL aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.

19.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Consument-Klant zijn klacht eerst bij XS4ALL heeft ingediend.

19.4 Een geschil kan binnen 12 maanden na het indienen van de klacht bij XS4ALL aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via het Online Dispute Resolution platform. Meer informatie kunt u vinden op degeschillencommissie.nl en eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr

19.5 Indien de Consument-Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is XS4ALL aan deze keuze gebonden. Indien XS4ALL een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet XS4ALL de Consument- verzoeken binnen vijf weken kenbaar te maken of de Consument-Klant daarmee akkoord gaat. XS4ALL dient bij dit verzoek te vermelden dat XS4ALL zich na het verstrijken van de termijn van vijf weken vrij zal achten het geschil bij de bevoegde burgerlijke rechter aanhangig te maken.

19.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement, dat op verzoek wordt toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

19.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit 1980 (CISG) is uitgesloten. XS4ALL

Bezoekadres: Teleportboulevard 121 1043 EJ Amsterdam
Postadres: Postbus 1848 1000 BV Amsterdam

Hoofdstuk 2: Aanvullende voorwaarden

De aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de betreffende Dienst door de Consument-Klant wordt afgenomen. Voor zover bepalingen uit de aanvullende voorwaarden afwijken van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden leidend.

a. AANVULLENDE VOORWAARDEN INTERNET VAN XS4ALL

Artikel 1 Definities

Aansluiting: de aansluiting die het mogelijk maakt om gebruik te maken van breedbanddienstverlening;

CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het netwerkaansluitpunt om de Klant in staat te stellen om Internet van XS4ALL af te nemen.

Dienstbeschrijving: de dienstbeschrijving van Internet van XS4ALL zoals deze op XS4ALL's website te vinden is;

Netwerkaansluitpunt: een eindpunt van het vaste Telecommunicatienetwerk dat dient voor het aansluiten van Randapparaten, met de Voorzieningen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van Internet van XS4ALL

Netwerkleverancier: de leverancier van het netwerk waarover de dienst Internet van XS4ALL wordt geleverd;

Randapparaten: apparaten die bestemd zijn om rechtstreeks of indirect op een Netwerkaansluitpunt te worden aangesloten, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie;

Telecommunicatienetwerk: de apparatuur en andere technische middelen die overdracht en, waar van toepassing, routering mogelijk maken van signalen tussen Netwerkaansluitpunten, via kabels, radiogolven, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

Voorzieningen: onderdelen van het Telecommunicatienetwerk, zoals kabels, apparatuur en Netwerkaansluitpunten, die door de Netwerkleverancier ten behoeve van Internet van XS4ALL worden gebruikt;

Internet van XS4ALL: de dienst van XS4ALL die een rechtstreekse toegang biedt tot het internet, gebaseerd op een Aansluiting.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Internet van XS4ALL wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een Netwerkaansluitpunt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze aanvullende voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

Artikel 3 Het in dienst stellen van Internet van XS4ALL

3.1 Om te kunnen beoordelen of het technisch mogelijk is om Internet van XS4ALL aan de Klant te leveren, zal voorafgaand aan de indienststelling een aantal tests moeten worden uitgevoerd. Aan de uitslag van deze tests kunnen geen rechten worden ontleend.

3.2 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om (de gekozen abonnementsvorm van) Internet van XS4ALL aan de Klant te leveren, zal XS4ALL gerechtigd zijn de Overeenkomst op grond daarvan te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Voorzieningen

4.1 De Klant dient er voor zorg te dragen dat er een Netwerkaansluitpunt en Telecommunicatienetwerk aanwezig is op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen.

4.2 De Voorzieningen op een overeengekomen locatie zijn niet in eigendom van XS4ALL en vallen buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL.

4.3 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door XS4ALL mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

Artikel 5 Beheer van het systeem

5.1 Het onderhoud aan Internet van XS4ALL wordt gedaan door of vanwege XS4ALL. Ten behoeve van onderhoud kan XS4ALL tijdelijk (een deel van) de Internet van XS4ALL dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. XS4ALL zal dit tot een minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

5.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.

5.3 De technische eigenschappen van Internet van XS4ALL of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege XS4ALL worden gewijzigd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1 Om gebruik te maken van Internet van XS4ALL dient de Klant tenminste:

 • te beschikken over een Netwerkaansluitpunt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;

 • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk;

 • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

6.2 De Klant zal aan XS4ALL desverlangd de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van Internet van XS4ALL, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

Artikel 7 CPE

7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL afneemt inclusief een bruikleen CPE.

7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE in bruikleen.

7.3 Bij defecten in de CPE die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen redelijke termijn, kosteloos een nieuwe CPE. De Klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE conform de regeling voorzien in artikel 7.3 dient de Klant binnen 1 week de defecte CPE aan XS4ALL, op eigen kosten, verpakt in een breukvrije verpakking, te retourneren, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten.

7.5 Bij het einde van de overeenkomst dient de Klant de door XS4ALL ter beschikking gestelde apparatuur terug te zenden naar XS4ALL indien XS4ALL hierom verzoekt. XS4ALL is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor niet teruggezonden apparatuur en tevens voor de vervanging van gestolen, beschadigde of defecte apparatuur.

b. AANVULLENDE VOORWAARDEN BELLEN

Artikel 1: Definities

Aansluiting: de internetverbinding die het mogelijk maakt om gebruik te maken van Bellen;

Bellen: De digitale telefonie dienst van XS4ALL gebaseerd op VoIP techniek

Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker, ook die in het kader van een Multi-Internet-aansluiting gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de onderhavige aanvullende Bellen-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van XS4ALL. In het vervolg van deze aanvullende voorwaarden is onder de Klant tevens de eindgebruiker begrepen.

Multi-Internetaansluiting: een overeenkomst met een zakelijke klant voor meerdere internet aansluitingen voor verschillende eindgebruikers.

Nummerportabiliteit: De mogelijkheid voor een abonnee om zijn telefoonnummer te behouden als hij van de ene telefonie-aanbieder overstapt naar een andere.

Randapparatuur: apparatuur in eigendom van de Klant, die bestemd is om rechtstreeks of indirect op een modem aangesloten te worden, ten behoeve van de overbrenging, verwerking en/of ontvangst van informatie. VoIP: "Voice over IP" waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren.

Artikel 2: Algemeen/totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen komt tot stand op het moment dat de Klant via MijnXS4ALL met gebruik van zijn login-gegevens de dienst heeft geactiveerd.

2.2 Voor de totstandkoming van de overeenkomst is vereist dat de Klant reeds een andere overeenkomst, bijvoorbeeld Pack, met XS4ALL heeft gesloten.

2.3 Indien de Klant uitsluitend een domeinnaam door XS4ALL heeft laten registreren, bestaat de mogelijkheid de Bellen-dienst af te nemen niet.

Artikel 3 Verplichtingen van XS4ALL: wat kan en wat kan niet, telefoonnummers

3.1 Alle randapparatuur en bekabeling die ten behoeve van het gebruik van Bellen nodig is, alsmede diensten die met gebruikmaking van Bellen worden aangeboden, vallen buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL.

3.2 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan XS4ALL daartoe verplicht, heeft XS4ALL het recht aan de Klant toegekende telefoonnummers te wijzigen.

3.3 Het nationaal noodnummer 112 is aankiesbaar en verbindt te allen tijde door met de Nederlandse alarmcentrale. Indien u zich in het buitenland bevindt, dient u via een lokale telefoonaansluiting het aldaar geldende noodnummer te bellen.

3.4 XS4ALL neemt de uitgegeven telefoonnummers niet standaard op in een telefoongids of nummerinformatiedienst, tenzij XS4ALL daartoe is verplicht op grond van wet- of regelgeving.

3.5 Indien dit noodzakelijk is voor het functioneren van Bellen of het netwerk, als gewijzigde wet of regelgeving zulks vereist, of als een bevoegd (overheids)orgaan XS4ALL daartoe verplicht, heeft XS4ALL het recht aan de Klant toegekende telefoonnummers te wijzigen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant

4.1 Het is de Klant toegestaan om aan hem uitgegeven Bellen-accounts - om niet - ter beschikking te stellen van een (familielid en/of) huisgenoot, met dien verstande dat de Klant, dus uitdrukkelijk ook in voorkomende gevallen de eindgebruiker, contractspartij van XS4ALL blijft en onverminderd verantwoordelijk is voor het gebruik van de accounts, gebruikersnaam en wachtwoord, ook indien dit gebruik zonder de toestemming van de Klant geschiedt.

4.2 Klanten met een XS4ALL Bellen-account kunnen onderling gratis bellen. Het gratis gebruik is gebaseerd op het redelijk gebruik door de Klant en/of de redelijke belasting van de systemen van XS4ALL. De Klant zal zich onthouden van overmatig gebruik. XS4ALL is gerechtigd zonder nadere aankondiging het gebruik te beperken danwel de kosten ter grootte van de overschrijding bij de Klant in rekening te brengen.

4.3 Voor klanten met een XS4ALL Bellen Onbeperkt Benelux of Bellen Onbeperkt Buitenland abonnement geldt de volgende Fair Use Policy:

 • Met Bellen Onbeperkt Benelux of Bellen Onbeperkt Buitenland is het u niet toegestaan om excessief gebruik te maken van het abonnement en meer te bellen dan 5 keer het gemiddelde verbruik van alle gebruikers gemiddeld genomen op deze dienst.

 • Indien u geen normaal gebruik maakt van Bellen Onbeperkt Benelux of Bellen Onbeperkt Buitenland (zie 1) zal XS4ALL u hierover informeren en verzoeken het gebruik aan te passen. Indien u ondanks onze verzoeken geen normaal gebruik maakt van het abonnement, heeft XS4ALL het recht het abonnement te beëindigen.

 • Deze Fair Use Policy Bellen Onbeperkt Benelux of Bellen Onbeperkt Buitenland is van toepassing op alle Bellen Onbeperkt Benelux of Bellen Onbeperkt Buitenland abonnementen afgesloten of verlengd na 1 oktober 2013

4.4 Bij verlies of diefstal van de randapparatuur danwel de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Bellen, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. XS4ALL zal alsdan de levering van de dienst opschorten (tijdelijk buiten gebruik stellen). De Klant is de gebruiksvergoedingen voor Bellen verschuldigd tot aan het moment waarop de buitengebruikstelling plaatsvindt. Bij buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting op het netwerk op grond van verlies of diefstal zijn alle kosten die hiermee verband houden voor rekening van de Klant. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Bellen.

4.5 Bij gebruik van Bellen in het kader van Multi-Internet blijft degene die met XS4ALL het Multi-Internet-abonnement heeft gesloten, onverkort aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit hoofde van de door de eindgebruiker met XS4ALL te sluiten overeenkomsten terzake van Bellen voor de eindgebruiker zullen ontstaan. De Klant (hoofdcontractant) staat er jegens XS4ALL voor in dat de eindgebruiker diens verplichtingen nakomt.

Artikel 5: Diensten van derden

5.1 XS4ALL stelt ten behoeve van Bellen software ter beschikking, welke via de website kan worden gedownload. De Klant dient alsdan met de softwareleverancier een sublicentie-overeenkomst te sluiten en de licentievoorwaarden uitdrukkelijk te accepteren. Indien de Klant software van derden gaat gebruiken ten behoeve van Bellen, wordt met die door de Klant gekozen softwareleverancier een separate licentieovereenkomst gesloten.

5.2 XS4ALL is voor enig functioneren van de software niet aansprakelijk.

Artikel 6: Duur en einde van de overeenkomst

6.1 De overeenkomst tot het leveren van Bellen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimumduur van twee weken. Dit geldt expliciet ook voor de Bellen-accounts waarop een geporteerd telefoonnummer van toepassing is.De Klant kan de overeenkomst daarna op ieder moment beëindigen door het Bellen-account via MijnXS4ALL te beëindigen.

6.2 De overeenkomst tot het leveren van Bellen is gekoppeld aan de duur van enig andere overeenkomst die de Klant met XS4ALL heeft gesloten. Indien die andere overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt, brengt zulks tevens de beëindiging van Bellen met zich mee. Bij gebruik van Bellen in het kader van Multi-Internet geldt dat indien die andere overeenkomst door de Klant, niet zijnde de eindgebruiker, wordt beëindigd, dat eveneens de beëindiging van Bellen met zich mee brengt door de eindgebruiker.

6.3 Indien de Klant gedurende drie maanden geen gebruik maakt van gratis uitgegeven telefoonnummers behoudt XS4ALL zich het recht voor deze overeenkomst te beëindigen en de betreffende telefoonnummers aan derden uit te geven.

Artikel 7: Betaling

7.1 De Klant betaalt de Bellen-vergoeding op dezelfde wijze als het abonnement op de dienst op grond waarvan Bellen is aangevraagd wordt betaald.

7.2 De Klant betaalt abonnementsgelden voor Bellen, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Bellen-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

7.3 De Klant betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Eventueel opgebouwde beltegoeden behorend bij een Bellen-account zijn niet overdraagbaar aan andere accounts of aan derden. Openstaande beltegoeden komen bij beëindiging van het Bellen-account te vervallen en worden niet gerestitueerd.

7.5 XS4ALL behoudt zich het recht voor betaling middels automatische incasso danwel vooruitbetaling van het beltegoed te verlangen.

c. AANVULLENDE VOORWAARDEN TELEVISIE

Artikel 1 Definities

Digitale tv-ontvanger: een elektronisch apparaat dat een televisie verbindt met externe bronnen (zoals een ethernetverbinding of telefoonlijn) en het signaal decodeert zodat het op de aangesloten televisie te zien is, ook wel een Settop box (STB) genoemd.

Eindgebruiker: de daadwerkelijke gebruiker, ook die in het kader van een Multi-Internet-aansluiting gebruik maakt van het account en die zich akkoord heeft verklaard met de onderhavige aanvullende Televisie-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van XS4ALL. In het vervolg van deze aanvullende voorwaarden is onder de Klant tevens de eindgebruiker begrepen.

Artikel 2 Algemeen/totstandkoming overeenkomst

2.1 Voor de totstandkoming van de overeenkomst is vereist dat de Klant tevens een overeenkomst voor Internet met XS4ALL heeft gesloten.

2.2 Het gebruiken van Televisiediensten van XS4ALL over een internetverbinding kan leiden tot een lager rendement op de internetverbinding tijdens gelijkmatig gebruik.

Artikel 3 Betaling

3.1 De Klant betaalt de Televisie-vergoeding op dezelfde wijze als het abonnement op de dienst op grond waarvan Televisie is aangevraagd wordt betaald.

3.2 De Klant betaalt abonnementsgelden voor Televisie, afgezien van de eerste factuur, periodiek vooruit. Betaalde abonnementsgelden worden bij voortijdige buitendienststelling van het Televisie-account of het betreffende abonnement niet gerestitueerd.

3.3 De Klant betaalt de vergoeding voor het gebruik van de dienst periodiek achteraf, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 Digitale tv-ontvanger, afstandbediening en draadloze verbindingset

4.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Televisie van XS4ALL afneemt inclusief een Digitale tv-ontvanger al dan niet in bruikleen.

4.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant in bruikleen of tegen betaling de apparatuur (waaronder: een Digitale tv ontvanger, afstandbediening en eventueel een draadloze verbindingset).

4.3 Bij defecten in de apparatuur die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen redelijke termijn, kosteloos nieuwe apparatuur. De Klant kan aanspraak maken op dit recht gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

4.4 Na ontvangst van de nieuwe apparatuur conform de regeling voorzien in artikel 4.3 dient de Klant binnen één (1) week de defecte apparatuur aan XS4ALL op eigen kosten, verpakt in de originele onbeschadigde verpakking, te retourneren, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte apparatuur blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten.

4.5 Ingeval van in bruikleen verstrekte apparatuur dient de Klant bij het einde van de Overeenkomst, of in alle andere gevallen zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, de door XS4ALL in bruikleen verstrekte apparatuur inclusief bijbehorende materialen in ongeschonden staat binnen twee (2) weken retourneren op de door XS4ALL aangegeven wijze.

4.6 Als de Klant de in bruikleen verstrekte apparatuur niet tijdig en compleet retourneert op de wijze als bepaald in artikel 4.5, is de Klant de aankoopwaarde van de in bruikleen verstrekte apparatuur verschuldigd, welke is vastgesteld op een bedrag, zoals vermeld op de website van XS4ALL.

d. AANVULLENDE VOORWAARDEN MOBIEL INTERNET

Artikel 1 Verplichtingen van de Klant

1.1 Bij verlies of diefstal van de apparatuur danwel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Mobiel Internet, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal alsdan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buiten gebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van Mobiel Internet vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van Mobiel Internet.

Artikel 2 XS4ALL diensten

2.1 XS4ALL is voor de levering van Mobiel Internet afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om de Mobiel Internet-dienst aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van Mobiel Internet te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand.

Artikel 3 Ter beschikking gestelde apparatuur

3.1 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL in bruikleen of tegen betaling de Klant de apparatuur. De door XS4ALL aan de Klant in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur, hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, de XS4ALL-insteekkaart, USB-stick of Internet Hotspot, blijft eigendom van XS4ALL. XS4ALL heeft het recht om de door XS4ALL in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur te allen tijde te vervangen. Bij het einde van de overeenkomst dient de Klant de door XS4ALL in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur terug te zenden naar XS4ALL indien XS4ALL hierom verzoekt. XS4ALL is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor niet teruggezonden in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur en tevens voor de vervanging van gestolen, beschadigde of defecte in bruikleen ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 4 Diversen

In het geval de Klant niet langer gebruik kan maken van Mobiel Internet vanwege het vervangen van de eigen apparatuur, welke apparatuur de door XS4ALL geleverde apparatuur niet ondersteunt, kan XS4ALL indien mogelijk aan de Klant een alternatief bieden in de vorm van een andere simkaart danwel Internet Stick of Internet Hotspot.

De Klant staat er voor in dat het nummer dat behoort bij zijn aansluiting gebruikt wordt in overeenstemming met de bestemming van dit nummer zoals genoemd in het ‘Nummerplan Telefoon- en ISDN diensten’ of een daarop volgend besluit of plan van de overheid met gelijke strekking.

e. AANVULLENDE VOORWAARDEN COLOCATIE

- De Klant is verantwoordelijkheid voor het systeemonderhoud van zijn apparatuur. Dit dient zoveel mogelijk op afstand te gebeuren en hiertoe dient de Klant de benodigde software te installeren.

- XS4ALL is niet verantwoordelijk voor het functioneren van ondergebrachte hardware en de software daarop.

- XS4ALL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storing of stilstand van de installatie van de Klant.

- Op Colocation is de Colocation Dienstbeschrijving en de service level agreement (SLA) van toepassing.

- Bij plaatsing van de apparatuur dient de Klant een Protocol van Oplevering te tekenen. XS4ALL verleent service op de daarin vastgelegde configuratie.

Aansprakelijkheid van XS4ALL en Vrijwaring - De totale aansprakelijkheid van XS4ALL wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SLA Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op 50% van het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,00 (tienduizend Euro).

- de Klant vrijwaart XS4ALL voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek in Dienstverlening die door de Klant aan een derde is geleverd en die mede bestond uit door XS4ALL geleverde Dienstverlening.

Contractuele Boetes - De Contractuele Boetes als opgenomen in de betreffende van toepassing zijnde Service Level Agreement(s) zullen, bij uitsluiting van eventueel door Klant geleden werkelijke bedrijfs- en/of gevolgschade, dienen als door beide partijen vooraf vastgestelde en geobjectiveerde tegemoetkoming in de schade die door Klant wordt geleden als gevolg van het feit dat het door XS4ALL gegarandeerde Service Level niet wordt gehaald.

- Contractuele Boetes hebben uitsluitend het karakter van coulanceregeling en zullen als zodanig uitsluitend door XS4ALL worden toegekend in gevallen dat het niet behalen van het gegarandeerde Service Level door XS4ALL erkend wordt.

f. AANVULLENDE VOORWAARDEN SERVICEPLUS

Artikel 1 Definities

CPE of Customer Premises Equipment: de apparatuur (waaronder de router en/of het modem en/of USB-stick voor Mobiel Internet) die noodzakelijk moet worden aangesloten op het IS/RA-punt om de Klant in staat te stellen om ServicePlus af te nemen.

ServicePlus Dienstbeschrijving: de beschrijving van de inhoud van ServicePlus zoals die wordt gepubliceerd via de website van XS4ALL.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 ServicePlus wordt, indien dit technisch mogelijk is, door XS4ALL aangeboden op een IS/RA-punt op de locatie die met de Klant wordt overeengekomen. ServicePlus wordt enkel aangeboden op Internet van XS4ALL (XS4ALL Only). Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden geldt dat alle apparatuur (met uitzondering van in bruikleen gegeven CPE en USB-stick of Internet Hotspot voor Mobiel Internet) en bekabeling benodigd voor het gebruik van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) alsmede diensten die met gebruikmaking van Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) worden aangeboden, buiten de verantwoordelijkheid van XS4ALL vallen.

2.2 De overeenkomst tot het leveren van ServicePlus bevestigen wij met een brief of e-mail.

2.3 XS4ALL is voor de levering van ServicePlus afhankelijk van toeleveranciers. Indien deze toeleveranciers hun dienstverlening beëindigen dan wel zodanig wijzigen dat XS4ALL niet meer (onder redelijke voorwaarden) in staat is om ServicePlus aan haar Klanten aan te bieden, is XS4ALL gerechtigd het aanbieden van ServicePlus te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een termijn van een (1) maand.

2.4 Bij een eventueel conflict tussen de ServicePlus voorwaarden en de algemene voorwaarden, gaan de ServicePlus voorwaarden voor.

2.5 De dienst ServicePlus heeft als doel om de klant in staat te stellen 'normaal' te kunnen blijven internetten, mailen en bellen (als VoIP wordt afgenomen). XS4ALL houdt zich het recht voor om bepaald type internetverkeer (bijvoorbeeld 'Peer to Peer' en nieuwsgroepen) te blokkeren.

2.6 XS4ALL behoudt zich het recht voor de dienstverlening van Serviceplus tijdelijk te beperken of te staken in geval van een landelijke en/of regionale storing.

Artikel 3 Het in dienst stellen van ServicePlus

3.1 Indien blijkt dat het technisch niet mogelijk is om ServicePlus aan de Klant te leveren is XS4ALL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Voorzieningen

4.1 De Klant dient er zorg voor te dragen dat de Voorzieningen op een overeengekomen locatie zorgvuldig worden behandeld om de dienstverlening door XS4ALL mogelijk te maken. Tevens dienen de Voorzieningen bereikbaar te zijn.

Artikel 5 Beheer van het systeem

5.1 Het onderhoud aan ServicePlus wordt gedaan door of vanwege XS4ALL. Ten behoeve van onderhoud kan XS4ALL tijdelijk (een deel van) de ServicePlus dienst buiten gebruik stellen. Ook kan dit tijdelijke gevolgen hebben voor de mogelijkheden van de Klant om gebruik te maken van andere diensten die over het Telecommunicatienetwerk worden geleverd. XS4ALL zal dit tot het minimum beperken en dit vooraf meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

5.2 De Klant dient, indien dit voor netwerkonderhoud danwel het oplossen van storingen noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen.

5.3 De technische eigenschappen van ServicePlus, Internet van XS4ALL of van het Telecommunicatienetwerk kunnen door of vanwege XS4ALL worden gewijzigd.

Artikel 6 Verplichtingen van de Klant

6.1 Om gebruik te maken van Service Plus dient de Klant tenminste:

 • te beschikken over Internet van XS4ALL (type XS4ALL Only);

 • te beschikken over een IS/RA-punt en Voorzieningen op de overeengekomen locatie;

 • te ressorteren binnen het dekkingsgebied van het Telecommunicatienetwerk en Mobiele netwerk van KPN;

 • te voldoen aan de eisen vermeld in de Dienstbeschrijving.

6.2 De Klant zal aan XS4ALL desverlangd de gegevens verstrekken die XS4ALL nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van ServicePlus, waaronder begrepen informatie omtrent aangesloten of aan te sluiten Randapparaten.

6.3 Bij verlies of diefstal van de apparatuur dan wel verlies of misbruik van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus, dient de Klant XS4ALL daarvan onmiddellijk op te hoogte te brengen. XS4ALL zal dan de levering van deze dienst opschorten (buiten gebruik stellen). De kosten voor deze buitengebruikstelling, afsluiting en eventuele heraansluiting komen voor rekening van de Klant. Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van ServicePlus vanwege het hierboven vermelde, laat de betalingsverplichting van de Klant onverlet. XS4ALL is niet verantwoordelijk voor de geheimhouding van de gegevens waarmee de Klant gebruik maakt van ServicePlus.

De Klant is gehouden om geen oneigenlijk gebruik van ServicePlus te maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt - niet uitsluitend - begrepen:

 • Ieder gebruik van ServicePlus buiten de specificaties die zijn opgenomen in de Dienstbeschrijving.

 • Een disproportioneel verbruik van dataverkeer. Hierop is de Mobiel Internet Fair Use Policy van toepassing.

 • Het gebruik van ServicePlus op een zodanig wijze dat daardoor het (overige) telecommunicatieverkeer op het netwerk XS4ALL dan wel van de Netwerkpartner wordt geschaad.

 • Het openstellen van het ServicePlus aan derden.

Bij oneigenlijk gebruik is XS4ALL gerechtigd om de extra gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen. Tevens kan XS4ALL de overeenkomst per direct beëindigen.

Artikel 7 CPE

7.1 Dit artikel is alleen van toepassing indien de Klant Internet van XS4ALL (XS4ALL Only) afneemt inclusief een bruikleen CPE en een USB-stick of Internet Hotspot voor Mobiel Internet.

7.2 Als onderdeel van de overeenkomst verschaft XS4ALL de Klant een CPE en USB-stick of Internet Hotspot voor Mobiel Internet in bruikleen.

7.3 Bij defecten in de CPE en/of USB-stick en/of Internet Hotspot die niet zijn toe te rekenen aan de Klant, ontvangt de Klant, na melding van het defect, binnen 4 uur (streeftijd) (binnen de werkuren van 8 uur t/m 23 uur van maandag t/m zondag (de klant kan het defect/de storing melden tijdens de openingstijden van de helpdesk)), kosteloos een nieuwe CPE en/of USB-stick en/of Internet Hotspot voor Mobiel Internet in bruikleen.

7.4 Na ontvangst van de nieuwe CPE dient de Klant de defecte CPE en/of USB-stick en/of Internet Hotspot aan de monteur dan wel via post te retourneren aan XS4ALL Retouren (Antwoordnummer 10119 2400 VB Alphen a/d Rijn), verpakt in een breukvrije verpakking, tenzij anders overeengekomen. Indien na ontvangst van de defecte CPE en/of USB-stick en/of Internet Hotspot blijkt dat het defect aan de Klant is toe te rekenen, is de Klant aan XS4ALL een eenmalig bedrag verschuldigd ter vergoeding van de door XS4ALL terzake gemaakte kosten en geleden schaden.

Artikel 8 Opzeggen ServicePlus bij ontbreken Mobiel Internet ontvangst

8.1 De Klant dient binnen 30 dagen na het ontvangen van de ServicePlus bestelling te controleren of hij mobiel internetbereik heeft met de USB- stick of Internet Hotspot. Mocht dit niet het geval zijn, dan moet de Klant contact opnemen met XS4ALL. XS4ALL zal dan het contract van de Klant annuleren. Na deze periode kan u zich hier niet meer op beroepen.

Actievoorwaarden
Internet Thuis & Onderweg, Interactieve TV en bellen

Nieuwe klanten
Actievoorwaarden

Bestaande klanten
Actievoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Méér TV

MéérTV is een aanvullende dienst bij uw tv-abonnement. Naast de daarop toepasselijke Algemene Voorwaarden van XS4ALL gelden deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van MéérTV gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Met Méér TV heeft u via uw iTV menu van XS4ALL toegang tot gratis en betaalde apps van derden. Op uw gebruik van deze apps kunnen aparte voorwaarden tussen u en de app-eigenaar van toepassing zijn. De app-eigenaars kunnen hun apps aanpassen of verwijderen. XS4ALL staat hier buiten en is niet verantwoordelijk voor uw gebruik en de (continuïteit van) inhoud van deze apps, maar faciliteert u slechts de toegang tot de apps via uw iTV abonnement.

XS4ALL verwerkt uw persoonsgegevens conform het ‘Privacy Statement’ van XS4ALL zoals gepubliceerd op haar website. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen apps die u via Méér TV gebruikt zijn de app-eigenaren verantwoordelijk. XS4ALL staat buiten deze relatie.

XS4ALL kan updates uitvoeren om de dienst te verbeteren of verder te ontwikkelen. U gaat akkoord met het ontvangen van updates en het feit dat deze van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van apps. Deze voorwaarden kunnen gewijzigd worden als dat door ontwikkelingen nodig is. U zal hier dan van op de hoogte worden gesteld.

Voorwaarden Compleet
Voorwaarden Compleet voor bestaande klanten

chevron-down